SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE

Authors: Per Roger Johansen, Atkins Norge og Tor I. Hoel, ÅF Advansia

26.01.2016

Abstract

Byggenæringen har i de siste årene hatt en lavere produktivitetsutvikling enn andre bransjer, og mange byggeprosjekter preges av at de tekniske systemene/de prosjekterte funksjonene ikke fungerer som de skal når bygget står ferdig. Denne veilederen er et bidrag til BA2015, og gir en innføring i Systematisk Ferdigstillelse,
som skal hjelpe byggeprosjekter å unngå feil og uoverensstemmelser i prosjektene. Hensikten med Systematisk Ferdigstillelse er at man ved hjelp av prosesser som går gjennom hele prosjektets levetid, sikrer at sluttproduktet faktisk er det kunden har bedt om. Et bygg som oppfyller alle funksjonskrav og har tekniske systemer som fungerer slik de er beskrevet, både hver for seg og satt i system.
Prosessen starter i oppstartsfasen av prosjektet og følger det hele veien gjennom prosjektering, bygging, overtakelse og drift. Veilederen beskriver hvordan arbeidet med Systematisk Ferdigstillelse kan deles opp i de tre elementene Ledelse, Innholdskompetanse og Systematikk.
Ved å ivareta disse tre elementene gjennom arbeidet med prosjektet, vil man bidra til at flere bygg ferdigstilles og overleveres til byggherre med færre feil og systemer som oppfyller alle funksjonskrav.
Systematisk Ferdigstillelse bryter med den tradisjonelle tankegangen rundt prosjektering. Metodikken henter inspirasjon fra arbeidsmetoder man finner i IKT-prosjekter, og introduserer både Agil og LEAN-tankegang i prosjekteringsarbeidet.
Systematisk Ferdigstillelse tydeliggjør prosessen fra krav til gjennomføring og kontroll med tilhørende testing og akseptkriterier. Den tydeliggjør prosessen slik at testing og verifisering kan gjennomføres på en forutsigbar måte og med tydelige forventninger til leveranser.

For å sikre at Systematisk Ferdigstillelse blir implementert i prosjektet, kan denne veilederen brukes som underlag eller et hjelpemiddel når man skal utarbeide tilbudsbeskrivelser til de ulike rollene som skal inn i prosjektet. Dette vil være nyttig for både prosjektledere, byggeledere og entreprenører. På denne måten kan man sikre at sentrale aktører i prosjektet tenker Systematisk Ferdigstillelse helt fra oppstarten.

Link to article: www.metier.no/ba2015/Leveranser

Last ned dokumentet her