[Byggekostnadsprogrammet] Organisatorisk læring i Skanska Bolig NORGE Sluttrapport

Authors: Byggekostnadsprogrammet

2009

Abstract

Skanska Bolig fikk høsten 2006 en henvendelse fra Husbanken om prosjektsamarbeid om Universell utforming i boligplanlegging. Prosjektet ”organisatorisk læring” i regi av Byggekostnadsprogrammet, skulle benyttes som verktøy til å utvikle interne rutiner og øke bedriftens kunnskap om universell utforming.

Kunnskapsdeling:
En av verdiene i Skanska Bolig er Kunnskapsdeling (share knowledge). Kunnskapsdeling er et vesentlig element i organisatorisk læring. Prosjektet ”Organisatorisk læring” har forsøkt å koble faglig læring og kunnskapsspredning på prosjektnivå sammen med ledelsesprosesser.

God læringseffekt:
I Finstadprosjektet var læringsaktivitetene knyttet til universell utforming (UU). Samarbeidet i prosjektets første faser ga god læringseffekt i forståelse av begrepet UU.

Likeledes utviklet Skanska Bolig verktøy i form av sjekklister som skal sikre gjenbruk av erfaringene fra Finstad-prosjektet i fremtidige boligprosjekter. Prosjektet ansatte en koordineringsmedarbeider med ansvar for å følge opp UU i forhold til andre interne fagmiljøer i Skanska, samt offentlige myndigheter og eksterne samarbeidspartnere.

Lederinvolvering avgjørende for organisatorisk læring:
En viktig premiss for at organisatorisk læring er systematisk kompetanseoverføring og coaching – med Lederen som den viktigste rollemodell og kulturbærer.

På generelt grunnlag ble samtlige prosjektledere i Skanska Bolig spurt om hva som de så som avgjørende for å få til læring og erfaringsoverføring mellom prosjekter. Behovene for lederinvolvering ble fremhevet som vesentlig.

Med denne begrunnelsen valgte ledergruppen i Skanska Bolig å teste ut Resultatledelse som metode*. Resultatledelse innebærer å synliggjøre personlig ansvar og forpliktelse i hele organisasjonen, konkretisert i individuelle "resultatkontrakter" som viser den enkeltes resultatbidrag i forhold til selskapets overordnede mål.

Erfaringer:
Mange gode og praktiske forslag og tiltak har kommet på bordet, og blitt prøvd ut i prosjektperioden. Det synes likevel å være grunnlag for å si at videreutvikling av organisatorisk læring i Skanska Bolig bør ha sterkere fokus på:
- Forankring i samlet ledergruppe
- Etablere sammenhenger mellom læringsaktiviteter, nytteverdi og lønnsomhet
- Se på hvordan man utnytter kjernekompetanse i organisering og gjennomføring av prosjektene for å bedre lønnsomheten.

På bakgrunn av responsen fra ledergruppen, er det grunnlag for å si at verdien ”Share knowlegde” er gjort mer operativ på ledelsesnivå i Skanska Bolig.

Erfaringene er besluttet implementert i 2009.

Oppsummering:
Det har skjedd en holdingsendring og en kompetanseheving i Skanska Bolig i løpet av prosjektperioden. Endringene skyldes flere faktorer: - Oppmerksomheten rundt Finstad-prosjektet internt og i media, - prosessene rundt forskrift og standardendringer - og økt oppmerksomhet hos kommunale myndigheter, I sum har dette vært drivere for den positive endringen som kan registreres internt i Skanska Bolig.

*Det er gjennomført en undersøkelse rundt resultatledelse i Skanska Boligs ledergruppe. Se vedlegg 1.

Link to article: www.byggekostnader.no/getfile.php/Filer/PDF%27er%20fra%20prosjekter/Organisatorisk%20l%C3%A6ring%20sluttrapport%201906.pdf