[Byggekostnadsprogrammet] Sluttrapport: Hurtig-Erfa (Metode for å omdanne byggfeil og individuell erfaring til gode løsninger som presenteres for alle)

Authors: Byggekostnadsprogrammet

2009, Oslo

Abstract

I prosjekt ”Veien til Riktig utførte bygg” ble det avdekket behov for hurtigere implementering av informasjon fra erfaringer ute i prosjekter, dvs beskrivelse av løsninger etc som ikke fungerer sammen med anbefalte løsninger som gir mindre mulighet for feil / skader etc dvs et middel til å oppnå bedre byggkvalitet.

Prosjektet HurtigErfa har gjennomført erfaringsinnhenting fra det danske systemet ”BYG-ERFA” og gjennomført to spørreundersøkelser. Den første undersøkelsen var i de medvirkende bedrifter etterfulgt av en bredere undersøkelse med svar fra ca 100 bedrifter i BAE-næringen fordelt på arkitekter, rådgivere og entreprenører. Spørreundersøkelsene viser at BAE-næringen har mye å hente ved bedre kommunikasjon mellom entreprenører og prosjekterende. Videre er det klart at et mer systematisk opplegg for etterutdannelse av fagpersonell hos entreprenørene kar god effekt og det bør benuttes uavhengig kontroll i større grad. De aller fleste har et kontrollsystem som kan utnyttes mye bedre.

Til prosjektet har det vært knyttet en masteroppgave ”Lab-Life kontra Real Life” med formål erfaringer med Byggevaredirektivets ordninger, kartlegging av noen industrialiserte modulprodukter samt skaffe oversikt over BYG-ERFA som system. Det er et stort forbedringspotensiale i kvalitetskontroll ved forståelse av merkeordningene. Industrialiserte produkter, dvs som produseres i fabrikk, gir meget bra kvalitet i produksjonslokalet men det må stilles strenge krav til transport og evt mellomlagring for å ikke å forringe kvaliteten.

Link to article: www.byggekostnader.no/getfile.php/Filer/PDF%27er%20fra%20prosjekter/Sluttrapport%20redigert%20av%20Lene%20til%20web.pdf