Samarbeid og læring i byggenæringen - En casestudie av Nye St. Olavs Hospital i Trondheim

Authors: Lena E. Bygballe

2010, Oslo

Abstract

I denne rapporten presenteres resultater fra forskningsprosjektet ”Samarbeid og læring i byggenæringen”, som ble utført ved Senter for byggenæringen fra januar 2007 til august 2009. Prosjektet har hatt til hensikt å bidra til mer kunnskap om hvordan samarbeid mellom bedrifter kan fremme læring, i form av økt produktivitet og innovasjon i den norske byggenæringen. Utgangspunktet for prosjektet har vært funn i nyere forskning som viser at den norske bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har et stort utviklingspotensial når det gjelder verdiskaping (Espelien og Reve, 2007). Potensialet ligger særlig i økt satsning på forskning og utvikling, og det å etablere tettere koblinger mellom aktører gjennom langsiktig samarbeid. Sammen gir dette bedre grunnlag for produktivitet og innovasjon, som igjen er selve basisen for verdiskaping og en kunnskapsbasert næring.

Problemstilling for forskningsprosjektet har vært:
Hvordan kan tettere samarbeid mellom aktører bidra til læring i byggenæringen og hvilke faktorer spiller inn?
For å finne svar på denne problemstillingen, er det gjennomført en casestudie av byggeprosjektet Nye St. Olavs Hospital i Trondheim, der tettere samarbeid mellom partene har stått i fokus. Studien baserer seg på 36 intervjuer med ledere fra en rekke av de involverte bedriftene. Studien har sett på hvordan samarbeidet har utviklet seg over tid, og hvilke tiltak som er gjort for å oppnå et godt resultat. Et hovedfunn her er at tettere samarbeid har bidratt til læring i form av etablering av nye rutiner, som videre har bidratt til økt produktivitet. Samtidig viser studien hvordan samarbeidet i seg selv er et resultat av innovative læringsprosesser der fokus på å skape gode formelle og uformelle læringsarenaer har stått sentralt. Case studien er sett i lys av eksisterende teori om læring og relasjoner i byggenæringen.

Basert på erfaringene fra studien av St. Olavs prosjektet, er det grunnlag for å hevde at det er et stort potensial for læring og verdiskaping som følge av tettere samarbeid mellom aktører i byggenæringen. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de forutsetningene for og utfordringene ved denne type samarbeid. Resultatene fra studien gir et innblikk i hvilke faktorer som spiller inn for å utvikle slik kompetanse og hvordan disse kan håndteres.

Link to article: www.byggekostnader.no/getfile.php/Filer/PDF%27er%20fra%20prosjekter/2010-02-Sluttrapport.pdf