Levende usikkerhetsledelse - Institusjonalisering av metoder, modeller og mennesker

Abstract

Studien er gjennomført som en del av forskningsprosjektet "Praktisk styring av usikkerhet sett fra et eierperspektiv". Hovedmålet med notatet er å sette en ramme for hva organisasjon, kultur, prosjekter, aktører og ikke-aktører har av betydning for forståelser knyttet til usikkerhetsstyring. Dette danner ambisjonene i forskningsprosjektet og er således bakgrunnen for det forsknings- og utviklingsarbeid som settes i gang i PUS for å bidra til bedre usikkerhetsstyring i prosjekter i framtiden. Notatet tematiserer et teoretisk rammeverk som søker å knytte ulike felter sammen. I tillegg utforsker vi empirisk hvordan usikkerhetsstyring forstås ved hjelp av dokumentasjonsstudier, intervjuer og observasjoner i tre utvalgte PUS-bedrifter. En modell basert på samproduksjonen mellom faktorene metoder, modeller og mennesker presenteres som en tilnærming for å forstå det vi kan kalle kultur for usikkerhetsledelse.