Usikkerhetsstyring i Statsbygg - kartlegging av erfaringer i 2008 og forslag til videre arbeid

Authors: Jan Alexander Langlo og Siva Ekambaram

2009

Abstract

Hensikten med denne rapporten er å dokumentere hvordan erfaringene med usikkerhetsstyring i Statsbygg har vært det siste året. Fire prosjekter har fungert som case for undersøkelsen, og vi har gjennomført gruppeintervju med hvert prosjekt samt telefonintervju med hver enkelt prosjekteier. Undersøkelsene har blitt foretatt i tidsrommet mars-april 2009.

Vi kan trekke følgende konklusjoner på bakgrunn av observasjoner gjort i vårt utvalg:

- Prosjektene i Statsbygg har sterkt fokus på usikkerhetsstyring uavhengig av om de har tilknytning til SUS eller ikke, og de gjør en meget god jobb for å holde kontroll på usikkerhetene og treffer passende korrektive tiltak ved avvik eller faresignaler.

- Usikkerhetsstyringen er i stor grad basert på individuelle erfaringer, ferdigheter og initiativ, og i mindre grad på felles, omforente prosesser og verktøy.

- Samtlige aktører føler at man har lykkes med å gjøre forbedringer gjennom at usikkerhetsstyring er satt på agendaen og tydeliggjort som satsningsområde.

- Statsbygg kan oppnå enda større forbedringer ved å legge forholdene til rette for en ”lærende organisasjon”.

Vi anbefaler at Statsbygg jobber videre for å utvikle prosesser og verktøy som sikrer bedre erfaringsoverføring og læring mellom prosjektene, samt mellom prosjektene og linjen.