Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter

Abstract

Rapporten tar for seg ulike tolkninger av ulike begrep innen usikkerhetsstyring og ulike prosesser som er beskrevet for usikkerhetsstyring. Uilke prosesser beskrives, og basert på disse etableres en generisk prosess/et generisk rammeverk for usikkerhetsstyring i prosjekter. Med dette på plass beskrives hva en kan trekke ut fra litteraturen av innhold i de ulike stegene i prosessen, samt hva en ikke finner mye litteratur på, det vil si det som oppleves som mangler i kunnskapsgrunnlaget, sett fra litteraturen.