Bruk av modenhetsmodeller og indikatorer i styring av usikkerhet (delrapport)

Abstract

Denne studien er gjennomført som en del av forskningsprosjektet "Praktisk styring av usikkerhet sett fra et eierperspektiv". Rapportens er et problemnotat med fokus på å definere retning for arbeidspakken som har fokus på bruk av modenhetsmodeller samt bruk av ideer og prinsipper bak prestasjonsmåling for å bidra til bedre usikkerhetsstyring i prosjekter.

Rapporten identifiserer fokus i arbeidet knyttet til modenhet og bruk av indikatorer, avdekker forskningsmessige utfordringer innen modenhetsmodeller og indikatorer samt anbefaler videre forskning med relevans for PUS-prosjektet på kort og lang sikt.

Følgende forskningsutfordringer er definert som aktuelle innen arbeidspakkens fokus på lang sikt
- Utvikle et ledelseskonsept med indikatorer for prosjekter som åpne systemer for tidlig varsling
- Overvåkning og oppfølging av grunnleggende forutsetninger for prosjekter
- Bruk av modenhetsmålinger for oppfølging av prosjekter
- Bruk av modenhetsmålinger for klassifisering av prosjekter med hensyn til omfang av usikkerhetsstyring
- Fokus på muligheter

På kort sikt anbefales indikatorer for tidlig varsling og grunnleggende forutsetninger startet opp i 2008.