Håndbok i virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter

Abstract

Virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter er et treårig prosjekt som utføres som et samarbeid mellom bedriftene Erstad & Lekven AS, TerraMar Prosjektledelse AS og West Soft Project AS, NHO og PS 2000. Denne rapporten er resultatet av fase 2 av prosjektet. Det er utviklet en håndbok som skal gjøre små og mellomstore bedrifter i stand til å implementere virksomhetsrettet prosjektstyring på en effektiv måte. Grunnlaget for å utvikle denne håndboken er bedriftenes erfaring samlet gjennom mange års arbeid med styring av prosjekter samt en behovsanalyse utført i fase 1 av prosjektet. Rapport fra fase 1 ble utgitt av PS 2000 i juli 1997.

Hovedmålsettingen med dette dokumentet har vært å få fram den røde tråden i prosjektstyringen, sett fra et ståsted der virksomhetens totale økonomi og ressursforvaltning er retningsgivende. De nødvendige rutiner og hjelpemidler som trengs for å implementere virksomhetsrettet prosjektstyring er utviklet og presenteres her samlet. Disse hjelpemidlene er ment som grunnlag for å supplere og videreutvikle en virksomhets styringssystem. Det må forventes at de enkelte rutinene og hjelpemidlene kan bli revidert i fase 3 av prosjektet. Håndboken kan følgelig bare regnes som 90% ferdig.

MERK: Rapporten er ferdigstilt som rapport nr 48.