Håndbok for gjennomføring av ekspertvurderinger

Abstract

Ved gjennomføring av prosjekt kan en del forhold, som f.eks. tidsfrister og kostnader for gjennomføring av prosjektet, beregnes på grunnlag av statistiske data eller kjente opplysninger. I prosjekter er det i tillegg vanlig at en del opplysninger er usikre eller at statistiske data mangler helt.

Ved slike tilfeller kan systemstisk innsamlet erfaringsdata fra kunnskapsrike og erfarne personer være til verdifull hjelp. Prosjektet ‘ Inngangsdata til LCP og bruk av ekspertvurderinger" presenterer en håndbok som fremlegger en systematisk metode for å forberede, samle inn og bearbeide erfaringsdata som er samlet inn blant eksperter, dvs. ekspertvurderinger.

Utover en metodebeskrivelse på to detaljeringsnivå inneholder håndboken også et teoriavsnitt som beskriver bakgrunn og referanser til en beskrevne metodikken.