Utvikling av proaktive indikatorer i BA-bransjen

Prosjektet skal utvikle sett av forutseende sikkerhetsindikatorer i BA-bransjen. Indikatorene som blir utviklet skal gi mål på en organisasjons evne til å ha kontroll på ulykkesrisiko før hendelser og tap inntreffer. Det 1-årige prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Prosjekt Norge ved BAE-programmet, RVO-fondet, Institutt for bygg, anlegg og transport (NTNU) og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU)

 

Bakgrunn

De siste sju årene har det omkommet i snitt ni personer per år i bygg- og anleggsbransjen i Norge (Arbeidstilsynet, 2016). Til tross for et økt fokus på sikkerhetsarbeid i bransjen de siste årene, har bransjen fortsatt en høy skadestatistikk sammenlignet med andre bransjer. I 2015 var det 12,0 arbeidsskader per 1000 ansatte som er godt over gjennomsnittet for alle norske yrkesaktive (Arbeidstilsynet, 2016).

En av metodene i det systematiske sikkerhetsarbeidet i BA-prosjekter er å måle sikkerhetsprestasjonen med bruk av sikkerhetsindikatorer. I forskningsprosjektet har vi definert en sikkerhetsindikator som et mål på en organisasjons evne til å kontrollere ulykkesrisiko. Sikkerhetsindikatorer gir dermed underlag for beslutninger om tiltak dersom en fastsatt norm ikke er møtt

Bransjen har tradisjonelt i stor grad preget av tapsbaserte indikatorer som måler organisasjonens evne til kontroll på ulykkesrisiko ved data om hendelser som har inntruffet. En mer proaktiv holdning til sikkerhetsstyring er bl.a. å benytte såkalte forutseende indikatorer som endrer seg før det faktiske risikonivået endrer seg, som tidlige varsler på at organisasjonen ikke har god nok kontroll på farekilder som dermed kan lede til en ulykke.

Kjennetegn på forutseende indikatorer:

 • Endrer seg før det faktiske risikonivået endrer seg: “tidlig varsel”
 • Forutser fremtidige utviklinger i sikkerhetsprestasjon
 • Vurdering av hvor godt organisasjonens evne til å kontrollere risiko fungerer

Forsinkete indikatorene er på den annen side tapsbaserte, og måler sikkerhetsprestasjonen ved data etter hendelser. De forsinkete indikatorene blir dermed en vurdering av hvor godt organisasjonens evne til å kontrollere risiko har fungert. H1- og H2-verdi er eksempler på forsinkete indikatorer.

 

Formål

Prosjektet skal utvikle forutseende sikkerhetsindikatorer som skal gi virksomheter i BA-næringen tidlige varsler på fremtidige endringer i sikkerhetsprestasjonen.

 

Arbeidspakker

Det er etablert tre arbeidspakker som utvikler hver sine forutseende indikatorer:

 • Arbeidspakke 1: Kontroll med farekilder for et sett av ulykkestyper
  • Utvikle indikator som måler evne til å ha kontroll med farekilder ved barrierefunksjoner
 • Arbeidspakke 2: Grad av kontroll med prosjektgjennomføring mht sikkerhet i forskjellige milepæler av et prosjekt
  • Utvikle indikator som måler prosjektets kontroll på ulykkesrisiko på ulike steder i prosjektplanlegging og -gjennomføring
 • Arbeidspakke 3: Organisasjonens evne til å forutse og mestre avvik
  • Utvikle indikator som måler sikkerhetsklima eller engasjement for sikkerhet

Felles for utvikling av de tre indikatorene er at alle er empirisk drevet, dvs. vi samler inn data for å identifisere elementer som må være på plass for å ha kontroll på ulykkesrisiko ved intervjuer, befaringer, dokumentanalyser og hendelsesdatabaser.

De tre indikatorer skal gi beslutningsstøtte for å skape bedre kontroll med ulykkesrisiko, men vil være kun konseptuelle beskrivelser ved prosjektets slutt. Det betyr at indikatorene ikke er testet, kalibrert og validert. I tillegg til utvikling av indikatorene vil det bli beskrevet hvilke beslutninger indikatorene skal støtte til hvilken tid, hvem beslutningstaker er samt når og hvordan data til indikatorene skal samles inn.

Det er knyttet 3 masteroppgaver til prosjektet.

 

Kontakt: Eirik Albrechtsen (eirik.albrechtsen@ntnu.no)