Samhandling og prosessledelse

Anleggsbransjen i Norge er preget av høy grad av konflikt på prosjektnivå. Dette medførte at Statens Vegvesen fra 2010 kontraktsfestet obligatoriske samhandlingsprosesser i alle prosjekter. Hensikten med denne samhandlingsfasen er å skape tillit, bidra til felles kontrakts forståelse, jobbe mot omforente mål, samt nytenkning og utvikling i fellesskap. Til tross for at det brukes mye tid og ressurser på samhandling i Vegvesenets prosjekter så opplever man at det fortsatt mye konflikter i prosjektene. Funn fra tidligere studier viser at mellommenneskelig relasjoner og prosessledelse er viktig faktorer for å få til bedre oppgaveintegrasjon og mindre konflikter i anleggsprosjekter.  Prosjektet skal utvikle en metode for å måle samhandlingskvalitet i prosjekter. Forskningen tar utgangpunkt i litteratur om høykvalitetsrelasjoner i arbeidsprosesser og videreutvikler denne teorien til å omhandle temporære samarbeidsrelasjoner som er et sentralt kjennetegn på prosjektarbeid. Empirisk data samles inn i anleggsprosjektet Bagn-Bjørgo hvor Statens Vegvesen, region Øst er byggherre og Skanska er hovedentreprenør.  Det brukes en eksplorerende multi-metode design bestående av observasjoner, intervjuer og survey.  Vi ønsker å finne ut om bevissthet rundt kvaliteten på relasjonene i samhandling i seg selv bidrar til å utvikle bedre samhandling i prosjekter.

 

Prosjektmedarbeidere:

Førsteamanuensis Anna Swärd, Handelshøyskolen BI

Professor Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI

Masterstudent Runa Trap-Meyer, Handelshøyskolen BI

Masterstudent Taran Enger Hellenes, Handelshøyskolen BI

 

Prosjektplan:

 

Prosjektleveranser:

  • Masteroppgave
  • Seminar som presenterer funn fra prosjektet for anleggsbransjen
  • Vitenskapelige artikler
  • Presentasjon av funn på rundebordskonferansen i det internasjonale forskningsnettverket Relational Coordination

 

Kontaktperson: Ragnhild Kvålshaugen, Handelshøyskolen BI (ragnhild.kvalshaugen@bi.no)