Denne hjemmesiden er ikke lenger i bruk.  Vennligst gå til vår nye side på:  www.prosjektnorge.no

Om Prosjekt Norge - Norsk senter for prosjektrettet virksomhet

Prosjekt Norge er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomheters egen prosjektkompetanse. Prosjekt Norge er et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning. Fundamentet i senteret er de organisasjonene som har gått inn som partnere og betaler en årlig kontingent. De ansatte i disse organisasjonene er kilden til og målgruppen for vår virksomhet.

Prosjekt Norges mål

Følgende hovedmål ligger til grunn for Prosjekt Norges virksomhet:

Senterets formål er å utvikle og spre ny kunnskap innenfor prosjektrettet aktivitet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsdeling mellom næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner

Aktiviteten skal markere norsk prosjektkompetanse og ligge på et høyt nivå i en internasjonal målestokk. Senteret skal samarbeide med toneangivende internasjonale organisasjoner og aktiviteter og skal bidra til å markere norsk prosjektkompetanse på den internasjonale arenaen.

Senteret skal dekke alle typer prosjekter innenfor ulike bransjer. Dette omfatter BAE-prosjekter, olje/gass- prosjekter, programvareprosjekter, produktutviklingsprosjekter, forretningsutviklingsprosjekter, organisasjonsutviklingsprosjekter, etc. Hele livsløpet skal dekkes, fra idefase via planlegging til gjennomføring, igangsetting og bruk. Senterets målgruppe spenner fra store virksomheter og organisasjoner til små og mellomstore bedrifter. All virksomhet som i dag dekkes av Prosjekt Norge og virksomhet som er planlagt i byggeprosess-initiativet ligger innenfor senterets virkeområde.

Hovedmålet skal realiseres gjennom følgende delmål:

  • Utvikle ny kunnskap, herunder metoder og verktøy, innenfor prosjektrettet aktivitet på høyt internasjonalt nivå og ut fra behov i næringsliv og forvaltning.
  • Bidra til bedre prosjektprosesser i næringsliv og forvaltning gjennom spredning av resultater og organisering av en samarbeidsarena.
  • Utvikle seg til å bli en synlig og toneangivende, nøytral aktør på den norske prosjektarenaen.
  • Bidra til videreutvikling av utdanning og EVU ved de deltagende universiteter og høgskoler.
  • Styrke forskerutdanningen (doktorgradsstudier) ved de deltagende universiteter og høgskoler.

Virksomhetsområder

Virksomheten omfatter:?

  • FoU-programmer
  • Forprosjekter
  • EVU-programmer
  • Kunnskapsnavet

Programmer kan være bransjerettet eller temarettet (se figur under om forholdet mellom disse). Opprettelse av programmer skjer etter vedtak i styret. Prosjekter som ligger inn under programmene er målrettet mot det tema eller den bransje som programmet dekker. Det kan være forskningsoppgaver, utredninger, demonstrasjonsprosjekter, o.l. FoU-programmer skal gi mulighet for ph.d.-studier finansiert av næringsliv og forvaltning. Det kan også være aktuelt med hel eller delvis finansiering av stillinger ved utdanningsinstitusjonene (NTNU og BI).

 

Styret kan iverksette forprosjekter. Dette er normalt mindre prosjekter med formål å utrede prosjektideer som helt eller delvis kan finansieres eksternt. Det kan også være mindre utredninger, mastergradsprosjekter ved NTNU eller BI eller tverrfaglige prosjekter (som spenner over flere programområder).

NTNU og BI kan etter godkjenning fra senterets styre inkludere et begrenset antall av sine EVU-programmer i senterets virksomhetsportefølje. Institusjonene er selv ansvarlig for organisering, finansiering og drift av disse programmene. Det forutsettes at hvert program har et programstyre og en programleder som er utpekt av eierinstitusjonen.

Kunnskapsnavet er et forum for deling og spredning av kunnskap og informasjon og for samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner. Kunnskapsnavet kan også tilknytte seg etablerte bransjeklynger.

Resultater fra gjennomførte prosjekter (både programprosjekter og forprosjekter) skal gjøres tilgjengelig innenfor kunnskapsnavet. Det samme gjelder publikasjoner og nyhetsbrev som forutsettes å inngå i et virtuelt senterbibliotek. Det kan også organiseres blogger og andre former for diskusjonsfora innenfor kunnskapsnavet. Kunnskapsnavet er senterets viktigste mekanisme for å ivareta tverrfaglighet og læring på tvers av bransjer. Alle aktiviteter innenfor kunnskapsnavet skal være åpen for alle partnere.

Historikk og bakgrunn

Prosjekt Norge er et nytt senter opprettet ved inngangen til 2014. Senteret er lokalisert ved NTNU, som et samarbeid mellom IVT, AB og SVT-fakultetene, der også BI og SINTEF er med som akademiske partnere. Det er en intensjon at det tidligere Norsk senter for prosjektledelse (NSP) integreres i det nye sentret sammen med resultatet av et initiativ for å etablere et permanent senter med fokus på byggeprosess. Også annen virksomhet skal etter hvert søkes tilknyttet (herunder etter- og videreutdanning - EVU) slik at senteret omfatter hele eller hovedtyngden av forskning, formidling og EVU rettet mot prosjektvirksomhet ved NTNU.

Norsk senter for prosjektledelse (NSP) var en realisering av det tredje hovedmålet fra forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS 2000). Dette målet var å danne et kompetansesenter innen prosjektledelse på et høyt faglig og internasjonalt anerkjent nivå.

NSP eksisterte fra 1999 til 2013 og bidro til videre forskning og utvikling innen fagområdet prosjektledelse for derigjennom å øke kompetansen til akademiske miljø, næringsliv og forvaltning. Denne kompetansen ble så spredd gjennom utdannings- og informasjonsvirksomhet i senterets regi. På denne måten bidro NSP til en generell kompetansespredning.

NSP skulle være en brobygger mellom akademiske miljø og norsk industri og forvaltning, og danne en møteplass hvor interessenter og ressurspersoner innen prosjektledelse åpent kunne diskutere ulike tema og utveksle erfaringer. Dette skulle igjen lede til igangsetting av forskning og utvikling innen interessante tema fremsatt av både industri, forvaltning og akademiske miljø. Denne kompetansen skulle overføres til medlemmer tilknyttet NSP for å muliggjøre en forbedring av prosjektgjennomføring og dermed partnernes konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Videre skulle kompetansen formidles til deltagere på konferanser og temadager i NSPs regi, deltagere i etter- og videreutdanningsaktivitet ved NTNU og BI, samt brukes til videreutvikling av et utdanningstilbud i prosjektledelse.