Prosjekt Norges akademiske forankring

Prosjekt Norge har sin akademiske forankring i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Handelshøyskolen BISINTEF, NMBU og UiA. NTNU er førende part, mens BI og SINTEF er samarbeidspartnere. Assosierte akademiske partnere er Universitetet i Agder (UiA) og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Senteret skal være et samlingssted for næringsliv, forvaltning, forskning, utdanning og organisasjoner som er opptatt av kompetanseutvikling innen prosjektarbeid.

Om Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og som navnet forteller er dette et nasjonalt sentrum for teknologisk utdanning og forskning med basis i naturvitenskapelig innsikt. Men i tillegg ligger det i premissene for etableringen at det skal være et samfunnsorientert universitet med krav om en helhetlig tilnærming til vår tids utfordringer. Derfor skal NTNU også ha bredde og spisskompetanse innenfor de klassiske universitetsdisiplinene, og det har faglig ledende miljøer innenfor både samfunnsvitenskap og humaniora. Fra 01.01.2017 har NTNU 9 fakulteter, 56 institutter, 39700 studenter; hvorav halvparten på teknisk-naturvitenskaplige fag. NTNU uteksaminerer årlig ca 6843 med bachelor-og mastergrad (2016) og 366 med doktorgrad (2016). 33.88 % av doktorgradskandidatene er kvinner. Rundt 6900 årsverk, herav 4377 i undervisning og forskning.

Om BI

Handelshøyskolen BI ble grunnlagt i 1943 som en privat selveiende stiftelse. Stiftelsen er i dag en av Norges største vitenskapelige høyskoler med ca 20.000 studenter og ett av Europas største vitenskapelige miljøer innen økonomi, ledelse og markedsføring. Over 350 faglige medarbeidere, og 700 forelesere fra næringsliv og offentlig forvaltning er tilknyttet BI. Studietilbudet ved Handelshøyskolen BIs enheter er å finne over hele landet gjennom et landsdekkende nettverk av høyskoler. BI tilbyr en stor bredde og variasjon i sine utdanningstilbud, både på grunnivå og på høyere grads studier.

Om SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF ønsker å bidra til utviklingen av Norge gjennom en sunn og bærekraftig utvikling av samfunnet. SINTEF selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag til norske og internasjonale kunder. SINTEF ble opprinnelig etablert for å være NTHs forlengede arm mot industrien. SINTEF har ca. 2000 ansatte. De sentrale miljøene ved SINTEF er SINTEF Teknologi og samfunn og SINTEF Byggforsk.

SINTEF sin visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

I 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter, og er i dag plassert på to campuser, Ås og Adamstuen i Oslo. Fra 2019 er NMBU samlet på Ås.

Globale utfordringer innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt innsats. NMBU er svært godt rustet til å forske innen disse fagfeltene. NMBUs kompetanse spenner over hele verdikjeder og omfatter både grunnleggende og anvendt forskning.

NMBU sin visjon er kunnskap for livet.

Om Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Agder (UiA) har 12 000 studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå, 750 vitenskapelig ansatte og 430 administrativt ansatte. UiA har et utstrakt samarbeid med de regionale klyngenettverkene, forskningsinstitutter, og offentlig og privat sektor. Med utgangspunkt i Fakultet for teknologi og realfag (Campus Grimstad) og Handelshøyskolen ved UiA (Campus Grimstad og Campus Kristiansand) er det bygd opp et sterkt miljø for forskning og undervisning innen prosjektledelse og midlertidige organisasjoner. UiA kjennetegnes ved et tett samarbeid med næringslivet, hvor forskere, men også studenter, bidrar til tekonologisk og organisatorisk utvikling i bedriftene. På masterstudiet innen Industriell økononomi (5-årig grunnstudium/2-årig påbygging) er prosjektledelse et hovedelement. Tilnærmet alle masteroppgaver utføres i samarbeid med næringslivet under veiledning av vitenskapelig ansatte.

Sist oppdatert: 05.07.2017