Prosjekt Norges - organisasjonsmodell

Prosjekt Norge baserer seg på et aktivt, integrert samarbeid mellom praktikere og akademia. Senteret iverksetter målrettet forskning på temaer innen prosjektledelse og skal gjennom sin virksomhet bidra til kontinuerlig forbedring på dette området, hos partnerne og i samfunnet for øvrig, ved at forskningen er relevant og at resultatene av vitenskapelige undersøkelser finner sin praktiske anvendelse.

Prosjekt Norge eies av NTNU i den forstand at det utgjør en del av NTNUs virksomhet. Dette innebærer at senteret er underlagt de normale styringsorganene ved NTNU. De tre samarbeidende fakultetene (IVT, AB, SVT) tar solidarisk ansvar for aktiviteten.

Organiseringen av Prosjekt Norge skal bygge videre på erfaring som er høstet fra virksomheten i NSP, som har funnet en god modell for samvirke mellom næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner. Prosjekt Norge skal bygge på deltakelse (sikret ved kontrakt med NTNU) fra nærings- og forvaltningsbedrifter som finansierer virksomheten gjennom bidrag til senteret og dets forskningsprosjekter. NTNU i samarbeid med de øvrige akademiske institusjonene påtar seg ansvar for gjennomføring av denne aktiviteten i henhold til mål og planer besluttet av senterets styringsorganer.

En overordnet organisasjonsmodell for Prosjekt Norge er vist under.

Hver partner har en representant i det årlige partnerforumet. Dette utgjør en slags generalforsamling eller årsmøte. Partnerforumet utpeker et styre for senteret, som igjen overlater den operative driften til en senterledelse. Styret har det overordnede ansvar overfor dekan med hensyn til senterets virksomhet og allokering av ressurser. Den daglige ledelsen av senteret forestås av en senterleder. Sammen med senterleder utgjør nestleder og programlederne senterets ledergruppe (senterledelsen). Hvert program har en egen styringsstruktur med programstyre og programleder.

Sentrets virksomhet organiseres med et antall programmer (FoU og EVU), samt et antall forprosjekter og et kunnskapsnav. FoU-programmene kan inneholde et antall prosjekter som faller inn under tema for programmet. Disse defineres i detalj av styringsorganene innenfor de overordnede målene for senteret. Programmene vil kunne opprettholdes så lenge det er interesse for dette fra en gruppe av sentrets partnere.

I valg av programstruktur vil det være hensiktsmessig å tenke en matriseløsning. Dette muliggjør en blanding av bransjerettede og temarettede programmer og vil kunne innebære at et enkelt-tema kan høre inn under mer enn ett program. Ved oppstart etableres et tematisk program for prosjektledelse og et bransjerettet program for byggeprosess.