Hei Statens Vegvesen - Prosjekt Norge
PUS in english

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen

I henhold til Styringsdokumentet som er utarbeidet for Statens vegvesen sitt PUS-arbeid er følgende resultatmål angitt:

 • Etablere verktøy og prosesser for usikkerhetsstyring som gjør at usikkerheten identifiseres og kan styres på en enkel og enhetlig måte i alle investeringsprosjekt
 • Små forbedringer i usikkerhetsstyringen på mange områder vil gi betydelige gevinster
 • Trekke ut praktisk usikkerhetsstyring som en selvstendig del av prosjektledelsen for å øke fokuset og forbedre usikkerhetsstyringen betydelig.

Oppsummert i konkrete resultatmål:

 1. Utvikle og implementere nytt analyseverktøy for usikkerhet i ulike faser (revidert Anslag)
 2. Utvikle rutiner for usikkerhetsstyring i investeringsprosjekter
 3. Sørge for at usikkerheten identifiseres, behandles og ”finnes igjen ” i Anslag à G-Prog à Rapportering à Kostnadsbank

1) Utvikle og implementere nytt analyseverktøy for usikkerhet i ulike faser

Statens vegvesen benytter i dag et dataverktøy kalt Anslag 4.0 for å kostnadsberegne vegprosjekt. Verktøyet er nyutviklet og en av endringene er større fokus på usikkerhet og hendelser. I tillegg er det utviklet et regneark for registrering av usikkerhet, som håndterer både risikoer og muligheter i prosjekt. Som følge av dette er det laget en ny modul i Statens vegvesen sitt prosjektstyringssystem G-Prog ProsjektØkonomi som følger opp usikkerhetene. Matrisen under viser at man kan vurdere risikoer og muligheter i den samme matrisen.

Usikkerhetsmatrise

 

2) Utvikle rutiner for usikkerhetsstyring i investeringsprosjekter

Det er laget mal og veileder for hvordan usikkerhetsstyring skal håndteres i Statens vegvesen, denne skal ut på høring i løpet av desember 2010. Veilederen er tredelt hvor man først får en beskrivelse om usikkerhetsstyring i Statens vegvesen, deretter en veiledning til mal for US-plan og til slutt en beskrivelse av ulike spesialtema.

Figuren viser arbeidsgangen av prosjekt- og usikkerhetsstyring fra Anslag til Kostnadsbanken.

 

Usikkerhetsstyring i investeringsprosjekter

For å vurder arbeidsrekkefølgen og metoden ble fire prosjekter plukket ut våren 2008. Dette for å se om vi fikk ønsket resultat. De fire prosjektene var:

 • Rv. 150 Ulven – Sinsen (region øst)
 • E6 Trondheim – Stjørdal (region midt)
 • Rv. 7/13 Hardangerbrua (region vest)
 • Ny Sund bru, del av E18 Drammenspakken (region sør)

Resultatene fra denne testingen førte til videre utvikling av verktøy og prosedyre. Etter resultater og videreutvikling har fire pilotprosjekt blitt plukket ut for å teste det endelige verktøyet. De fire prosjektene var:

 • Rv.2 Kongsvinger - Slomarka (region øst)
 • E6 Trondheim - Stjørdal (region midt)
 • E18 Sky - Langåker (region sør)
 • Rv.9 Krokå - Langeid og Rv.9 Tveit - Krokå (region sør)

3) Sørge for at usikkerheten identifiseres, behandles og "finnes igjen"

Verktøyet Statens vegvesen benytter skal sørge for at usikkerhet følges opp gjennom hele prosjektets levetid fra Anslag via G-Prog ProsjektØkonomi til Kostnadsbanken.

Status og vegen videre

 • Det er gjennomført fire pilotprosjekter høsten 2010.
 • Ny modul i G-Prog ProsjektØkonomi i løpet av 2010.
 • Oppdatert mal og veileder ut på høring, desember 2010.
 • Starter implementering av US-styring for alle KS2-prosjekter med anleggsstart 2. halvår 2011.
 • Våren 2011 vil en arbeidsgruppe se på mulighetene for samordning av usikkerhetsstyringssystemene i Statens vegvesen. Dette gjelder blant annet:
  • Konsekvensutredning (Plan)
  • Risken (HMS og YM)
  • PUS
  • Risikovurdering i vegtrafikken, håndbok 271.

Statens vegvesen og PUS - arkiv: Klikk her.