Hei Jernbaneverket - Prosjekt Norge
PUS in english

Jernbaneverket

Jernbaneverket

Jernbaneverket har følgende begrunnelse for sitt engasjement i prosjektet PUS:

Jernbaneverket ønsker å sikre kvaliteten på våre styringsmål ved å oppdatere verktøy og metoder og generell kompetanse for usikkerhetsstyring. Dette for til enhver tid å være i stand til å nyttiggjøre seg beste praksis på området. Videre ønsker vi å delta i med vår kompetanse for å bidra til at kompetansen på dette fagfeltet er dokumentert og distribuert til de miljøene som vi til enhver tid samarbeider med.

Følgende resultat mål er angitt:

 • Løpende oppdatering av prosjektlederhåndbok og implementering i prosjektskolen av metoder, prinsipper og verktøy som påvirkes av PUS.
 • Formalisere usikkerhetsanalyseopplæringen i prosjektskolen og oppdatere denne i.h.t forbedringer identifisert i PUS
 • Oppdatere styrende dokumenter for estimering og usikkerhetsanalyse
 • Sørge for at prosjektene nyttiggjør seg de faglige oppdateringer i sine respektive styringsdokument.
 • Stille med forskningscase som PUS kan benytte seg av.

Følgende delmål har blitt konkretisert hos Jernbaneverket:

Delmål nr

Når

Leveranse

1

2007

Inkludere Jernbaneverkets Usikkerhetsanalyseopplæring i Jernbaneverkets Prosjektskole

2

2007

Etablere styrende dokumenter for estimering og usikkerhetsanalyse.

3

løpende

Løpende oppdatering av praksisbeskrivelser i Prosjektskolen

4

løpende

Løpende oppdatering av praksisbeskrivelser i Styrende Dokumenter i Prosjektene

5

løpende

Løpende oppdatering av Jernbaneverkets Prosjektlederhåndbok(Kravokument)

6

2007

Gjennomføre spørreundersøkelse vedr. usikkerhetsstyringskompetanse

7

2007

Intern forankring av styringsdokumentet

 

Status for arbeider med overnevnte delmål er som følger:

 • Estimeringshåndbok med estimeringsmanual er utarbeidet og lagt inn i Jernbaneverkets styringssystem.

Etablert ny struktur som understøtter detaljestimering og erfaringsinnsamling.

 • Etablert nytt utdanningsprogram for utdannelse av prosessledere og styrket generell utdanning i usikkerhetsstyring sammen med NTNU.
 • Modul for usikkerhetsstyring og estimering er lagt inn i prosjektlederskolen og det gjennomført kontinuerlig med kurs.

Trinn 1 Grunnopplæring i usikkerhetsstyring er lagt i prosjektlederskolen Modul A. Trinn 2 Videregående opplæring er lagt i Modul B. Trinn 3: Sertifisering av prosessledere er lagt inn i prosjektlederskolen som egen Modul. Hittil er det sertifisert 7 prosessledere internt i Jernbaneverket.

Kurs avholdes fortløpende i Modul A og B. Modul for sertifisering av prosessledere etter behov.

 • Foretatt innsamling og kvalitetssikring av andre lands erfaringstall og analysert sammenheng med egne.
 • Bruker overstående i systematisk kvalitetssikring av egne prosjekter ved hjelp av kvalitative og kvantitative usikkerhetsanalyser.
 • Jernbaneverket har lagt kvalitetssikring til beslutningsportaler i prosjektmodellen. I denne forbindelse har Jernbaneverket invitert eksterne leverandører/konsulenter til rammeavtaler for å sikre ressurser til denne kvalitetssikringen.
 • Etablere og implementere nytt verktøy for estimering og erfaringskostnader.

Med grunnlag i Jernbaneverkets prosesskodestruktur er vi i ferd med å invitere aktuelle leverandører av verktøy for estimering. Dette verktøyet skal også inneholde en modul for prisdatabank. Prisdatabanken henter kostnadstall fra forespørsler, innkomne tilbud/anbud, og/eller tilsvarende prosjekter i samme planfase.

Tilsvarende skal også etableres og implementeres verktøy for erfaringskostnader. Dette verktøyet skal være på et overordnet nivå til bruk for kvalitetssikring av estimater. Nedbrytningsstruktur vil bli som beskrevet i estimeringshåndboka og er fristilt fra prosesskodene som brukes til estimering. Erfaringstall hentes fra ferdige entrepriser.

 

Jernvaneverket og PUS - arkiv: Klikk her.