Hei Jernbaneverket - arkiv - Prosjekt Norge
PUS in english

Jernbaneverket

Jernbaneverket (arkiv)

Jernbaneverket har følgende begrunnelse for sitt engasjement i prosjektet PUS:

Jernbaneverket ønsker å sikre kvaliteten på våre styringsmål ved å oppdatere verktøy og metoder og generell kompetanse for usikkerhetsstyring. Dette for til enhver tid å være i stand til å nyttiggjøre seg beste praksis på området. Videre ønsker vi å delta i med vår kompetanse for å bidra til at kompetansen på dette fagfeltet er dokumentert og distribuert til de miljøene som vi til enhver tid samarbeider med.

Følgende resultat mål er angitt:

 • Løpende oppdatering av prosjektlederhåndbok og implementering i prosjektskolen av metoder, prinsipper og verktøy som påvirkes av PUS.
 • Formalisere usikkerhetsanalyseopplæringen i prosjektskolen og oppdatere denne i.h.t forbedringer identifisert i PUS
 • Oppdatere styrende dokumenter for estimering og usikkerhetsanalyse
 • Sørge for at prosjektene nyttiggjør seg de faglige oppdateringer i sine respektive styringsdokument.
 • Stille med forskningscase som PUS kan benytte seg av.

Følgende delmål har blitt konkretisert hos Jernbaneverket:

Delmål nr

Når

Leveranse

1

2007

Inkludere Jernbaneverkets Usikkerhetsanalyseopplæring i Jernbaneverkets Prosjektskole

2

2007

Etablere styrende dokumenter for estimering og usikkerhetsanalyse.

3

løpende

Løpende oppdatering av praksisbeskrivelser i Prosjektskolen

4

løpende

Løpende oppdatering av praksisbeskrivelser i Styrende Dokumenter i Prosjektene

5

løpende

Løpende oppdatering av Jernbaneverkets Prosjektlederhåndbok(Kravokument)

6

2007

Gjennomføre spørreundersøkelse vedr. usikkerhetsstyringskompetanse

7

2007

Intern forankring av styringsdokumentet

Statusen på arbeidet med overnevnte delmål er som følgende:

 • Utgitt estimeringsmanual

Etablert nye strukturer som understøtter detaljestimering og erfaringsinnsamling

 • Etablert modul for estimering i prosjektskolen og gjennomført kurs

2 kurs gjennomført (18 personer) og planlagt 1 kurs høst 2008

 • Etablert nytt utdanningsprogram for utdannelse av prosessledere og styrket generell utdanning i usikkerhetsstyring sammen med NTNU

hittil utdannet trinn 1 : 97 personer hittil utdannet trinn2: 30 personer hittil sertifiserte prosessledere 6 personer 2 av disse prosessledere sertifisert i år og  nytt trinn 2 planlagt høst 2008

 • Foretatt innsamling og kvalitetssikring av andre lands erfaringstall  og analysert sammenheng med egne.
 • Brukt ovenstående i systematisk kvalitetssikring av egne prosjekter ved hjelp av kvalitative og kvantitative usikkerhetsanalyser.
 • Jernbaneverket er i ferd med å legge kvalitetssikringen til beslutningsporter i prosjektmodellen. I denne forbindelsen har Jernbaneverket invitert eksterne leverandører/konsulenter til rammeavtaler for å sikre ressurser til denne kvalitetssikringen.