Hei Utføre usikkerhetsanalyser - Prosjekt Norge
PUS in english

2. Utføre usikkerhetsanalyser

Verktøy:

Målet med dette trinnet er å:

Identifisere hendelser, hazards, trusler og situasjoner som skaper usikkerhet/risiko for prosjektet 
Estimere sannsynligheten for at hendelsene opptrer, konsekvensene for hver enkelt risiko, samt forventet tidspunkt for hver risiko. 
Evaluere hver risiko eller en kombinasjon av risiki, generere alternativer for å behandle risiki og komme med anbefalinger for behandling, basert på prioriterte risiki. 
Her er risiko benyttet i forhold til kun negative hendelser. Det er ikke lagt vekt på positiv usikkerhet og utnyttelse av denne. Det er en typisk beskrivelse å si at risiko består av hendelser, med sannsynlighet og konsekvens. Dette er også kalt hendelsesusikkerhet. Hendelsesusikkerhet analyseres gjerne gjennom sannsynlighets-/konsekvensmatriser, se Figur 1, eller beslutnings og hendelsestrær. Estimatusikkerhet er usikkerheten i hva et element koster, eller usikkerheten i tiden det tar å bygge et element. Estimatusikkerhet er mest vanlig å analysere gjennom Monte Carlo simuleringer.

image002.jpg

Figur1: Eksempel på sannsynlighets- og konsekvensmatrise

Scenarioanalyse er en analysemetode som er beskrevet for å analysere usikkerhet. Denne tar hensyn til avhengighet mellom flere forutsetninger. Scenario defineres som en spesiell kombinasjon av forskjellige faktorer som påvirker kontantstrømmen i et prosjekt. For å få oversikt er det viktig i denne analysen å estimere verst tenkelig, mest sannsynlig og beste tenkelig scenario. I "Decision making under uncertainty: Is sensitive analyses of any use" ser Wallace på om følsomheltsanalyse kan brukes for styring av usikkerhet. Han konkluderer med at ting er mer kompleks enn metoden tilsier, og at flere faktorer må taes hensyn til.

Usikkerhetsanalyser er beskrevet gjennom følgende trinn:

  • Klargjøring mål og plan for usikkerhetsanalysen
  • Identifisering og strukturering av usikkerhet
  • Kvalitativ modell
  • Kvantifisering av usikkerhet
  • Klassifisering og rangering
  • Kvalitetskontroll
  • Dokumentasjon og kommunikasjon
  • Planlegge tiltak
  • Oppfølging

Selve usikkerhetsanalysen er beskrevet grundig og dokumentert i tidligere forskningsarbeid. Resultatet fra en usikkerhetsanalyse kan være sannsynlighets-/konsekvensmatriser som vist i Figur 1 samt sannsynlighetsfordelinger, paretodiagrem etc, se Figur 2:

image004.gif

Figur 2: Resultater fra usikkerhetsanalyse