P025 - PUS

Fullt navn:

Praktisk styring av usikkerhet i prosjekt sett fra prosjekteiers perspektiv (PUS)

 

Prosjektleder:

Agnar Johansen, SINTEF Teknologi og samfunn

Prosjektmedarbeidere:

Eva Amdahl, Lars Onsøyen, Nils Olsson, Mads Veiseth, Anandasivakumar Ekambaram, Ole Jermstad (SINTEF)

Olav Torp, NTNU
Jan Alexander Langlo, NTNU

Jan Terje Karlsen, BI

Deltagende organisasjoner:

Statoil
Telenor
Statens Vegvesen
Forsvaret
Jernbaneverket
Statsbygg

DNV
Dovre International AS
Kongsberg Gruppen
Metier AS
OPAK
Prosjekt og teknologiledelse AS
Terramar AS

Prosjektperiode:

2006-2010

Prosjektet forslåes gjennomført i tre faser over 5 år. Hver fase avsluttes med egne leveranser.

Målsetninger/formål:

Effektmål:

 • Bidra til en prosjektkultur der potensielle muligheter systematisk blir behandlet i et livsløpsperspektiv og hvor prosjektene betraktes som åpne systemer.
 • Bidra til at prosjekteier får riktigere leveranser per investert krone i prosjekter.
 • Bidra til systematisk kompetanseheving innen usikkerhetsstyring.

Resultatmål:

Dette prosjektet vil levere resultatmål på to områder, bedriftsspesifikke og forskningsspesifikke resultater.

 

Bedriftsspesifikke resultater:

1. Enkelt, gjennomprøvd og standardisert teorigrunnlag bestående av generiske metoder, verktøy, sjekklister for usikkerhetsstyring i de ulike faser av prosjekt som:
 • Kan tilpasses prosjektets kompleksitet, størrelse og de ulike rollene i prosjektet.
 • Etableres som praksis hos prosjekteierne og ses i sammenheng med øvrige styringssystemer.
 • Ser prosjektet i et livsløpsperspektiv, mot både samfunnsmål, effektmål og resultatmål til prosjektet
 • Undersøker mulighetssiden av usikkerhet, så vel som risiko
 • Bygger på en terminologi og en forståelse av denne som er felles for aktørene
2. Dimensjoneringskriterier for prosjektledelsen som baserer seg på usikkerheten til prosjektet for å:
 • Dimensjonere prosjektstyringen slik at den er tilpasset usikkerheten.
 • Bemanne prosjektet riktig i forhold til dets usikkerhet – i forhold til besluttet kontrollspenn og dimensjoneringskriterier.
3. Modenhetsmodell med konkrete Key Performance Indicators (KPI) for styring av usikkerhet.Modellen skal kunne
 • benyttes til å måle dagens nivå på styring av usikkerhet på to nivåer, prosjekteier og prosjektledelsen nivå.
 • måle både tidligfase og gjennomføringsfasen og driftsfasen.
 • tilpasses hver enkelt bedriftsprosjekt typer 

4. Retningslinjer for implementering av metodikken som er bransjespesifikk og rollespesifikk. Implementeringsplanen har som mål å gi svar på hvordan bygge en "usikkerhetskultur" i bedriften.

 

5. Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i regi av prosjektdeltakerne

Leveranser:

Følgende leveranser forslåes utviklet i løpet av forskningsprosjektet:

1. Standardiserte generiske metoder for usikkerhetsstyring i prosjekt som kan tilpasses prosjektets kompleksitet, størrelse og de ulike rollene i prosjektet.
2. Retningslinjer for implementering av metodikken som er bransjespesifikk og rollespesifikk.
3. Dimensjoneringskriterier for usikkerhetsteamet i prosjekt
4. Teorigrunnlag usikkerhetsledelse – kunnskapsgrunnlaget - doktorgrad 1
5. Teorigrunnlag usikkerhetskultur – kunnskapsgrunnlaget - doktorgrad 1
6. En praktisk håndbok Usikkerhetsstyring i prosjekt – som beskriver metodikken og utfordringene knyttet til praktisk usikkerhetsstyring på en pedagogisk måte.
7. Grunnlag for et kompetansegivende kursopplegg som kan holdes i regi av de akademiske partnerne.
8. Minimum 10 prosjekt- og hovedoppgaver i løpet av prosjektperioden
9. 2 til 4 tidskriftsartikler innen temaet usikkerhetsledelse
10. 2 til 4 konferanseartikler innen temaet usikkerhetsledelse

Webside:

Hjemmesiden til prosjektet

Kontakt:

https://projectplace.com/pub/norwegian.cgi/0/96528498
Siden er passordbeskyttet - ta kontakt med Prosjektleder for passord

Agnar Johansen