P014 - USIP

Fullt navn:

Usikkerhetsanalyser som læringsarena (USIP)

Prosjektleder:

Jan Alexander Langlo , SINTEF

Prosjektmedarbeidere:

Agnar Johansen
Nils Olsson
Lars E Onsøyen
Bjørnar Henriksen
Linda Hald

Deltagende organisasjoner:

Statens vegvesen
Forsvaret
Jernbaneverket
Statsbygg


Prosjektperiode:

2003 - 2006

Målsetninger/formål:

Prosjektgruppen har fått følgende mandat for fase 2:
  • utvikle et hjelpemiddel som gjør etatene bedre i stand til å forberede og gjennomføre interne og eksterne kvalitetssikringe

  • utvikle en fremtidsrettet løsning/prosessmodell som kan bidra til å forbedre interaksjon mellom etat/prosjekt og ekstern kvalitetssikrer i KS 2, og derigjennom bidra til økt læring for alle parter

Prosjektet tar utgangspunkt i at regimet med ekstern kvalitetssikring er etablert, og at kontrollhensynet og uavhengigheten til de eksterne kvalitetssikrerne skal ivaretas.
Leveranser:

Forskningsrapport "Erfaringsoverføring gjennom KS2- en samhandlingsmodell"
Håndbok : "Veien gjennom KS 2"  ISBN 82-14-02998-8 Bestill rapporten og håndboken på våre hjemmesider.

Webside:

 

Kontakt:

Jan Alexander Langlo

Agnar Johansen