Denne hjemmesiden er ikke lenger i bruk.  Vennligst gå til vår nye side på:  www.prosjektnorge.no

 

Forskningskomitéen

Forskningskomitéen er den arenaen hvor partnerne identifiserer utfordringer som er av felles interesse og former forsknings- og utviklingsprosjekter for å adressere disse utfordringene.

Grunnprinsippene i komtéens arbeid er at partnerne skal aktivt involveres, og at prosjektene skal ha sitt utspring i behov, problemer og utfordringer hos partnerne. Ingen prosjekter realiseres uten aktiv deltagelse fra partnerne! Og forskningsprosjekter blir ikke gjennomført uten at partnerne stiller med ressurser som blir aktivt involvert i hvert enkelt prosjekt.

 

 

Illustrasjon av prosesser innen programmet, fra idé til FoU-prosjekt

 

Som nevnt ovenfor, så jobber Forskningskomitéen kontinuerlig med nye ideer og forslag til prosjekter basert på tett sammarbeid med de faglige fokusgruppene og partnermøter gjennom året, for å konkretisert og utdype ulike problemstillinger.

Et av temaene det jobbes med for øyeblikket er systematisk ferdigstillelse, der en søknad til Forskningsrådet er under arbeid (frist 11.10.2017). Her er det muligheter for partnerene å henge seg på.

 

 

Kontakt:

Forskningsleder Jan Alexander Langlo, SINTEF, jan.a.langlo@sintef.no

                                                                             

 Førsteamanuensis Olav Torp, Institutt for bygg-og miljøteknikk, olav.torp@ntnu.no

 

Forskningen skjer i regi av prosjekter!

Prosjekt Norges forskning gjennomføres i regi av ulike forskningsprosjekter. Disse er av ulik varighet og omfang, men felles for dem alle er at de involverer ulike akademiske virksomheter, etater og næringsaktører.

  

Forskningsvirksomhet og forskningsprosjekter

Prosjekt Norge  er til enhver tid engasjert i ulike forskningsaktiviteter og forskningsprosjekter.

Forskningsprosess

Prosjekt Norge skaper sin identitet og sitt særpreg gjennom den forskningsaktiviteten som senteret gjennomfører. Styret i senteret har derfor en kontinuerlig løpende prosess der de vurderer hvilke tema, ideer og forslag som passer inn i strategien som skal oppfylle våre målsetninger om å utvikle kompetanse innen prosjektledelse til medlemmenes nytte og internasjonal faglig anerkjennelse.

  1. Fokus: Strategisk planlegging 

  2. Utvelgelse: Porteføljeseleksjon og optimalisering

Prosjekt Norge vil gjennomføre minst en forskningssamling hvert år. Målsetningen med samlingen er å identifisere, prioritere og beskrive forslag til forskningsprosjekter innen hvert område. Seminaret skal danne grunnlag for utarbeidelse av konkrete prosjektforslag som igjen skal legges frem for styret til beslutning. Interesse for deltagelse på ett eller flere av disse seminarene meldes til forskningskoordinator så raskt som mulig.

  3. Styring:

Kontroll og oppfølging av de enkelte prosjekt og porteføljen som helhet.

 

Tilknytning til internasjonale forskningsinitiativ

Senteret har en uttrykt ambisjon om å bli med i internasjonale forskningsinitiativ. For å sikre at vi finner de "riktige" initiativene, har styret nedtegnet følgende retningslinjer:

  1. Forskningsinitiativet må ha en målsetning som stemmer overens med senterets strategiske målsetninger og aktuelle forskningstema.
  2. Initiativene må ha finansiering fra andre kilder i tillegg til den finansiering de søker fra senteret.
  3. De internasjonale forskningsinitiativene må være av høy internasjonal standard og adressere aktuelle problemstillinger.
  4. Ressurser som representerer senteret skal være godt involvert i hvert enkelt initiativ, slik at de sikrer tilbakeføring av resultatene slik at senteret og våre medlemsorganisasjoner kan benytte seg av dem.
  5. Senterets partnere eller medlemmer skal involvere seg i initiativene og bidra aktivt inn i gjennomføringen av dem.
  6. Resultatene fra initiativene skal presenteres for senterets partnere og medlemmer gjennom senterets forsknings- og/eller nettverksvirksomhet.

 

Spørsmål eller innspill?

Senterledelsen er ansvarlig for gjennomføring av prosessen. Kontakt forskningskoordinator dersom du har noen spørsmål.

 

Prosjektideer er kimen til nye forskningsprosjekter!

Forskning er kjernen i virksomheten til Prosjekt Norge. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle ny kompetanse og kunnskap innen prosjektledelse, og forskningsprosjekter er et viktig verktøy i så henseende. Forarbeidet som leder frem til nye forskningsprosjekter består av følgende grunnelementer:

Element 1:Ideer til nye prosjekter

Gode ideer er vi alltid på jakt etter, og vi vil gjerne høre mer om dine ideer eller tanker omkring potensielle forskningsoppgaver. Ideene kan enten være rotfestet i praktiske problemstillinger og praktiske utfordringer, eller de kan være et resultat av lengre tids funderinger. Første steg vil nå være å nedfelle disse tankene.

Vi er avhengig av dine ideer for å utvikle oss videre!

Element 2: Bygging av konsortium og nettverk med felles interesse

Det er viktig for oss å finne problemstillinger som det er av felles interesse å finne løsninger på. Vi går aldri videre med et forslag før vi vet at det finnes en eller annen nytte for flere organisasjoner eller aktører i prosjektmiljøet. På denne måten sikrer vi at vi forsker på aktuelle tema, samt at vi gjør det mulig å skaffe til veie finansiering av forskningen på en bred front og fra flere kilder.

Vi er avhengig av din interesse for å etablere disse nettverkene!

Element 3: Identifisere finansieringsmuligheter

Et forskningsprosjekt blir ikke realisert med mindre man finner en måte å finansiere initiativet på. Norsk senter for prosjektledelse har god erfaring med å finne en passende finansieringsmodell, og vi kjenner til en rekke finansieringskilder som vi bruker aktivt.

Vi er avhengig av at du og din organisasjon er interessert i å stille opp med egeninnsats i et fremtidig prosjekt!

Element 4: Utarbeidelse av konkrete prosjektforslag

Når nettverket/konsortiet er på plass og potensielle finansieringskilder identifisert, vil vi bidra til å utarbeide et konkret prosjektforslag som er beskrevet i mer detalj.

Vi er avhengig av støtte fra deg og din organisasjon for å utvikle et troverdig og realistisk prosjektforslag!

Ta kontakt med våre programledere (Forskningskomiteen og BAE-programmet) dersom du finner dette interessant eller om du vil bidra på en eller annen måte!

 

Sist oppdatert: 06.07.2017