BAE-programmet

BAE-næringen står overfor utfordringer som krever utvikling, innovasjon og en tverrfaglig og langsiktig tilnærming. Dette har resultert i flere initiativer fra næringen, myndighetene og akademia (.pdf).

BAE-programmet muliggjør langsiktig forskning som kommer den norske BAE-næringen til gode. Det overordnede målet er å fremme innovasjon i hele verdikjeden gjennom forskningsbasert kunnskap. Ved samarbeid mellom industrielle og akademiske partnere ønsker programmet å gjøre industrien til et «levende laboratorium». Målgruppen for programmets arbeid er alle virksomheter innen næringen, bransjeorganisasjoner, myndigheter og akademia. Elleve innovative selskaper fordelt ut over verdikjeden utgjør næringssiden av initiativet per i dag, mens NTNU, Sintef og BI utgjør den akademiske. Programmet er et initiativ under Prosjekt Norge. BAE-programmet muliggjør langsiktig forskning som kommer den norske BAE-næringen til gode. Det overordnede målet er å fremme innovasjon i hele verdikjeden.

Program for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge fokuserer på kunnskapsutvikling, innovasjon og kunnskapsspredning for bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv - fra behovsavklaring, til programmering, idé og konseptutvikling, gjennom prosjek­tering og bygging til drifts og bruks­fase.

Programmet henvender seg til aktørene langs verdikjedene i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er helt vesentlige for å oppnå bærekraftige bygg, anlegg og eiendommer og god arkitektur med høy kvalitet. Programmet skal bidra til en BAE-næring som er :

• Verdiskapende for samfunn, eiere og brukere

• Kompetent og innovativ

• Konkurransedyktig og lønnsom

• Produktiv, effektiv og sikker

Partnere i programmet vil få tilført relevant kompetanse for egen virk­somhet og for samvirke med øvrige aktører i næringen ved forskning og utvikling i kunnskapsfronten. De får tilgang til nasjonale og internasjona­le nettverk og samarbeidspartnere, og til beste-praksis erfaringer og re­levante resultat og løsninger – både fra eget fagfelt og fra andre fagdi­sipliner og bransjer.

Programmet igangsetter forskning- og utviklingsaktiviteter, og skal bidra til en systematisk og kontinuerlig oppbygging av kunnskap og kompetanse i BAE-næringen – på tvers av akademia og praksis. Programmet skal være en arena for samkjøring og koordinering mellom ulike FoU-miljø, bedrifter, nettverk og løpende prosjekter – og er knutepunktet for byggeprosess-relatert forskning, utvikling og innovasjon i Norge.

Fakultet for arkitektur og billedkunst, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse har ledet arbeidet som munnet ut i programmet slik det nå er organisert.

Forskerutdanning innen rammene av senterets prosjekter er viktig for programmet. Tema for prosjektene utvikles i nært samarbeid med næringen. Slik bidrar BAE-programmet til forskningsbasert verdiskaping. Særlig oppmerksomhet rettes mot nye samarbeidsformer, implementering av nye teknologier og standardisering – som er identifisert som særlige drivere av innovasjon.

Initiativet har følgende utdredning som utgangspunkt: «Et nasjonalt kompetanseløft for bedre byggeprosesser».

Programstyremedlemmer:
Trond Bølviken, Veidekke, programstyreleder
Lena Bygballe, BI
Egil Skavang, Arkitektbedriftene
Lars K. Hoberg, Statsbygg
Anita Moum, SINTEF
Kjersti Dunham, Vegvesenet
Reidar Gjersvik, ÅF Consult
Rolf Bjørkeslett, Rambøll
Bjørn Remen, Sykehusbygg
Geir K. Hansen, NTNU

Har du spørsmål om senteret eller ønsker å bli partner i arbeidet, ta kontakt med:

Programleder: Ole Jonny Klakegg (ole.jonny.klakegg@ntnu.no), NTNU Institutt for bygg og miljøteknikk
Nestleder: Siri M. Bakken (siri.m.bakken@ntnu.no), NTNU Institutt for arkitektur og planlegging