Forprosjekt: Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling i prosjekter

Forprosjektet sikter på å starte et hovedprosjekt som handler om kunnskapsledelse og kompetanseutvikling i prosjekter. Forprosjektet skal levere et prosjektforslag til Prosjekt Norge ved slutten av februar 2015.

Bakgrunn

Noen av premissene for erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling er stabile relasjoner over tid, tid til refleksjon og erfaringsdeling, samt kontinuitet i kunnskapsarbeidet. Prosjektet som arbeidsform er i mange tilfeller preget av det motsatt. Kjennetegn ved et prosjekt er ofte at det er:

  • Kortvarig og målrettet
  • Temporære relasjoner
  • Høyt aktivitetsnivå og lite tid til refleksjon og erfaringsdeling
  • Jobber ofte på flere prosjekter samtidig

Varige organisasjoner har vanligvis innebygde mekanismer som skal sikre læring, mens resultatene i mer prosjektbaserte organsisasjoner kan være vanskeligere å tilbakeføre til den permanente organisasjonen. Modenhet i prosjektledelse krever blant annet en prosess som fanger opp og sprer "lessons learned" og underlag for dette, i tillegg til gjenbruk av informasjon. Grad av modenhet ved prosjektledelse i en organisasjon kan beskrives ut i fra om erfaringslæringen er basert på ad hoc, uformell oppfordring, integrert eller kontinuerlig forbedring. De fleste bedrifter forstår at kunnskapsledelse og kompetanseutvikling er viktige, og utvikler struktur for å fremme dette. Andre bedrifter har utviklet struktur og tiltak, men er ikke fornøyde med effekten av tiltakene. De vil finne ut hva som er barrierer til å oppnå den ønskede effekten.

Ambisjon

Hovedprosjektet har en overordnet ambisjon om å forbedre prosjekters og prosjektbaserte virksomheters evne til å drive målrettet kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring, i den overbevisning om at dette vil legge grunnlaget for økt effektivitet og økt potensial for gevinstrealisering.

Figuren nedenfor viser noen mulige effekter og gevinster av hovedprosjektet:

Overordnet mål

Overordnet mål med hovedprosjektet er todelt:

  1. Å utvikle modeller (fokus på struktur og/eller kultur som kjennetegner praksis) for gjennomføring av kunnskapsledelse og kompetanseutvikling i prosjekter basert på innsikt i litteratur, i tillegg til eksisterende praksis i de deltakende virksomheter (utfordringer, behov og mulige løsninger). Dette omfatter også at den enkelte virksomhet prioriterer og velger hvilke verktøy, metoder og prosesser som er mest interessante å utteste eller utvikle videre.
  2. Praktisk utprøving av skreddersydde løsninger/virkemidler i tett samarbeid med den enkelte deltakende virksomheter. Utprøvingen kan være "case-studier", pilot-prosjekt og/eller "utviklings-piloter"

Hovedprosjektet tenkes gjennomført over 2 år.

Kontaktinformasjon

 

Trine Marie Stene 

Epost: Trine.M.Stene@sintef.no

Mobil: 934 12 584

Siva Ekambaram

Epost: siva@sintef.no

Mobil: 404 78 174