Andreas Økland

 

Stipendiat

Institutt for produksjons - og kvalitetsteknikk, NTNU

E-post:

andreas.okland@ntnu.no

Postadresse:

c/o Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

7491 Trondheim 

Norge

Besøksadresse:

S.P Andersens vei 5

 

Hvordan skal bærekraft vektlegges i beslutninger om hvilke prosjekter som bør gjennomføres? Og hvilke konsekvenser har dagens vurdering av fremtidige effekter for kommende generasjoner? Hvordan skal en utrede, planlegge og gjennomføre store
prosjekter som legger føringer for samfunnsutviklingen langt inn i fremtiden med den (begrensede) kunnskapen om fremtiden som er tilgjengelig i dag? Alle beslutninger som fattes i dag innebærer en avveining mellom ulike fremtidsscenarier. Beslutningstakere må vurdere berørte parters nytte og ulemper av ulike typer tiltak fra investering i infrastruktur og bygninger til produksjonssystemer,
utviklings- og moderniseringsprosjekter. Ved tiltak og prosjekter med effekter langt fremover i tid vil beslutningstakere ha et moralsk ansvar for å også ta hensyn til fremtidige aktører og generasjoner. Mennesker har en innebygget tendens til å prioritere nytte på kort sikt. Hvordan bør tiltak og prosjekter vurderes for å gi fremtidige generasjoner et rettferdig utgangspunkt? Avhandlingen vil gi ny kunnskap om hvordan vi bedre kan utrede, vurdere, planlegge og gjennomføre store prosjekter og tiltak på en måte som tar hensyn til både vår egen og kommende generasjoner. Arbeidet hører til under NTNU og IVTs satsing på fagplanområde 11 ”Bærekraftig samfunnsutvikling” med tilgrensning til fagplanområde 16 ” Prosjektering, planlegging og ledelse av komplekse prosjekter”.