Måleprosjektet - Prestasjonsmåling i BAE-næringen

Gjennom flere år er det stilt spørsmål ved BAE-næringens produktivitetsutvikling. Næringen mangler imidlertid pålitelige og omforente målesystemer for produktivitet og prestasjonsmåling. Det viser seg også at det er vanskelig å måle effekter og prestasjoner i prosjekter hvor mange ulike virksomheter deltar. Det er behov for bedre verktøy som måler prestasjoner både på nærings-, bedrifts-, prosjekt- og prosessnivå. Dette prosjektets overordnede formål er å legge til rette for at organisasjoner og bedrifter i norsk BAE-næring skal kunne drive et målrettet utviklingsarbeid for å forbedre prestasjonene og produktiviteten gjennom realistiske målinger av faktiske prestasjoner i arbeidsprosesser og prosjekter. Prosjektets første fase skal teste ut “10-10 program” fra Construction Industry Institute i et knippe norske bedrifter og prosjekter. Arbeidet samfinansieres av de deltakende virksomhetene, forskningsinstitusjonene som deltar samt Bygg21. Prosjektet startet høsten 2015 og har en varighet på to år.

Kontaktperson: bjorn.andersen@ntnu.no