Nora Johanne Klungseth

stipendiat

Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning, NTNU

E-post:

nora.klungseth@ntnu.no

Tittel på avhandling

Renholdstjenester i kommuner / Cleaning services in local authorities

Sammendrag

Hovedkonklusjonen i avhandlingen er at kommunale renholdstjenester, både i Norge og i Storbritannia, er arbeidskrevende, manuelle tjenester som i all hovedsak er organisert i en intern organisasjonsmodell.

Sett under ett gir avhandlingen en økt forståelse av kommunale renholdstjenesters organisasjon og -praksis siden 1800-tallet og frem til i dag. Fokuset er på norske kommuner fra og med tiden før Norge etablerte kommuner. I tillegg, har det blitt innhentet empiriske erfaringer fra Storbritannia, samt kunnskap fra internasjonal forskning. 

Avhandlingen er et svar på behovet for ny kunnskap innen kommunal eiendomsforvaltning (FM). Forskningen har vært finansiert av Kommunal og regional departementet (KRD) og har hatt som mål å beskrive og utforske renhold for å fremskaffe ny kunnskap som bidrar til å utvikle og forbedre eiendomsforvaltningen i kommuner.

Den gjennomførte forskningen har vært basert på en beskrivende og utforskende fler-metodetilnærming bestående av en grundig litteratur studie, en nasjonal spørreundersøkelse og to case studier. Litteraturstudien kartla og kategoriserte norsk renholdsforskning over en tidsperiode på 200 år. Den nasjonale spørreundersøkelsen adresserte organisatoriske modeller brukt for renhold i norske kommuner og koblet dette til eksisterende kunnskap om tematikken siden 1990-tallet og fremover. Case-studiene fra tidsperioden 2010-2011 anses som representerer for vanlige måter å organisere renholdstjenester i kommuner i to forskjellige nasjonale kontekster: Norge og Storbritannia. De beskriver interne organisasjoner hvor det mest detaljerte nivået på studiene omfattet observasjoner av renholdere på jobb. 

Abstract

The chief conclusion of the dissertation is that both in Norway and in the UK, cleaning services inlocal authorities are labour-intensive, manual services which are predominantly organised in-house.  

On the whole, the thesis provides an enhanced understanding of cleaning services’ organisation and practice in local authorities from the 1800s to the present decade.  The focus of the research is on Norwegian local authorities from the time before Norwegian local authorities were established. In addition, empirical experiences from the United Kingdom (UK) have been collected, along with knowledge from international research.

This thesis is a response to calls for new knowledge on public facility management (FM). The research was financed by the Norwegian Ministry of Local Government and Regional Development (KRD) and aimed to describe and explore cleaning in order to provide new knowledge which may contribute to developing and improving FM in local authorities. The research undertaken was based on a descriptive and exploratory mixed-method approach consisting of a thorough literature review, a national survey and two case studies.

The literature review mapped and categorised cleaning-related research covering a time period of 200 years. The national survey addressed organisational models used for cleaning services in Norwegian local authorities and connected this to existing knowledge on the topic since the 1990s and onwards. The case studies as of 2010–2011 are considered representatives of common ways to organise cleaning services in local authorities within two different national contexts: Norway and the UK. They describe in-house organisations wherein the most detailed level of the studies describes on-the-job cleaners’ everyday work experiences.