Denne hjemmesiden er ikke lenger i bruk.  Vennligst gå til vår nye side på:  www.prosjektnorge.no

 

Hva er CoP?

CoP er forkortelsen for Community of Practices, som på norsk kan kalles faglige fokusgruppe. Velger du å delta i en CoP kan du utveksle kunnskaper og erfaringer med andre som arbeider med de same problemstillingene som dere, samt initiere forskningsprosjekter rettet mot de behov som avdekkes. Internasjonalt har CoP'er vist seg å ha et betydelig potensiale for å forme hvordan organisasjoner lærer, forsker og forbedrer sin praksis.

CoPSiden Prosjekt Norge er en nasjonal arena for fasilitering av større og mindre forskningsprosjekter, utveksling av kunnskaper og erfaringer, samt bygging av nettverk innen fagområdet prosjektledelse, har vi derfor funnet det funksjonelt å benytte den arbeidsformen som bl.a. ligger i CoP.  

Rent praktisk baserer en slik CoP seg på at ledende representanter for organisasjoner samles under fasilitering fra Prosjekt Norge, hvor det å være vertskap for møtene går på rundgang hos CoP’ens deltagere. Vertsbedriften for møtet presenterer sin måte å arbeide på innen den valgte tematikken, slik at det skal danne grunnlaget for diskusjonen og kunnskapsutvekslingen under møtet. Neste møte holdes da hos en annen av de bedriftene som deltar, hvor man da tar utgangspunkt i den bedriftens tanker og arbeidsmåter. Erfaringer viser at slik metodikk bidrar til å øke evnen til å se andre løsninger eller verifiserer de løsninger man allerede har valgt. Dette kan også lede til oppstart av spesifikke forskningsprosjekt, hvis interesse eller behov for dette skulle melde seg. 

Vi legger opp til at disse gruppen ikke skal være for store, slik at invitasjon for de enkelte CoP’er går eksklusivt til noen få. Det er fullt mulig å ta kontakt med Prosjekt Norge og spille inn nye ønsker om å etablere en CoP og samtidig melde fra at du ønsker  være med.

 Ønske om etablering av nye CoP’er meldes inn til senterledelsen@prosjektnorge.no