Erfaringsoverføring

Verktøy Rammebetingelser Planlegge fremdriftsstyring Tidsplanlegging Utføre usikkerhetsanalyse på tidsplanen Forankring og presentasjon Fremdriftsrapportering Kontrollere/vurdere og styre fremdrift Erfaringsoverføring

Erfaringsoverføring bør skje i hele prosjektforløpet.

I etterkant av sentrale aktiviteter som er på den kritiske linjen bør det vurderes om ressursanslaget var fornuftig, om varigheten som var angitt var fornuftig og hvor vidt det er mulig og forbedre og optimalisere varigheten på aktivitetene. Ved sluttevalueringen av prosjektet bør «godheten» på hele tidsstyringsprosessen vurderes og gode erfaringer må oppsummeres og deles for hele organisasjonen.  En bør også vurdere hvordan de «dårlige erfaringer» burde vært håndtert.

Det kan være både strukturelle mekanismer (f.eks. erfaringsdatabase) og kulturelle mekanismer (f.eks. uformelle diskusjoner og møter) i organisasjoner som kan støtte erfaringsoverføring.  

Enkelte ganger kan det være lurt å gjennomføre en ekstern evaluering eller en benchmarking mot andre prosjekter for å se hvordan prosjektet egentlig gikk. Det viktigste momentet er faktisk å sikre at prosjektet har satt av tid og midler til å gjennomføre en slik evaluering samt sørge for at det faktisk blir gjennomført.

ID Aktivitet Tips og erfaring Hjelpemiddel/ verktøy Bidragsyter
 8.1  Planlegge avslutningen av prosjektet

 Husk å sette av nok tid til avslutningen av prosjektet, innregulering,  testing og feilretting. Ikke forhandle deg frem til kortere tid, men  planlegg heller "bakover" i prosjektet - gitt tiden som er satt av til testing  og prøvedrift.

 Vedlagt er en presentasjon brukt til illustrasjon av test og prøvedrift samt  eksempler på planer på test og sluttfase laget av entreprenører i et reelt  prosjekt.

 Hovedaktivitet avslutning

Byggherreaktiviteter sluttfase

Sluttfaseplan

Fremdriftsplan A-Å


 

 


8.2 Samle erfaringer

 Erfaringssamlingen kan foregå i hele prosjektet ved hjelp av å registrere erfaringer i en brukervennlig erfaringsdatabase. Bare å implementere erfaringsdatabase er ikke nok for å samle erfaringer. Ledelsen må sikre at databasen brukes på en effektiv måte ved hjelp av f.eks., opplæring av ansatte og incentivmekanismer for å dele erfaringer. Mange prosjekter velger å samle erfaringer formelt ved sluten av prosjektet og lager erfaringsrapporter. Disse rapportene må være lett forståelige (i forhold til innhold og presentasjonsmåte/ format) og lett tilgjengelige.

Erfaringsrapport