Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter

Deltakende bedrifter: ViaNova Plan og Trafikk, Rambøll, Metier, Epsis, Vianova Systems, Jernbaneverket, Sweco Norge

Deltakende forskningsorganisasjoner: NTNU

Er et BIA-prosjekt ("Brukerstyrt innovasionsarena") og er finansiert av Norges forskningsråd

Prosjekt Norge er aktiv gjennom NTNU som hovedforskningspartner

Prosjektet har varighet 2016-2019

 

Innen samferdsel er det i dag stort fokus både politisk og på etatsnivå for å senke planleggingstiden betydelig. På politisk hold er det uttalt at planleggingstiden skal halveres. Dette er også høyt prioritert hos de store byggherrene innen samferdsel. Hittil er ikke denne utfordringen løst. Noe av grunnen til dette er at det kreves samarbeid og store ressurser på tvers av fag og formelle roller. Oppgaven vil være for stor for en enkelt aktør med hensyn på ressurser, kompetanse og koordinering.

Prosjektets overordnede idé er å utvikle en metodikk for å redusere plan- og prosjekteringstiden innen samferdselsprosjekter med minimum 50% kalendertid. Dette vil spare det norske samfunn for svært store summer gjennom tidligere realisering av den samfunns- økonomiske gevinsten. FoU-prosjektet skal:

  • Utvikle ny plan-/prosjekterings-metodikk (heretter kalt PPM)
  • Utvikle nye tilhørende IKT-verktøy
  • Implementere metodikken i partnerbedriftene og samferdselsbransjen nasjonalt

 

Kontakt: Alexander Smidt Olsen (Metier), Bjørn Andersen (NTNU)