Fredagsinspirasjon - Business Driven Project Control – Does Quality Matter?

7 februar, 2017

Er ikke kvalitet så viktig? Prosjektledere fokuserer på å holde budsjett og fremdrift. Her er indeksene CPI, Cost Performance Index og SPI, Schedule Performance Index sentrale. Hva så med kvalitetsutviklingen i det som lages og utvikles i prosjektet?  Den kan forsterkes dersom kvalitet formidles og formateres på tilsvarende måte. Jon Lereim fra BI har utarbeidet en ny indeks som er benevnt QPI, Quality Performance Index og jobbet for et forretningsmessig prestasjonspanel (business performance dash board) som har likeverdig fokus på kvalitet, kost og tid. Det understøtter verdiskapningen og gevinstrealiseringen – og er nyttig både for prosjektledere og prosjekteiere.

Les rapporten her.