Første møte i fagklyngen innen IKT avholdt

18 oktober, 2017

17. oktober avholdt Prosjekt Norge første ordinære møte for å etablere en fagklynge innen IKT. Målet med fagklyngen er at arbeide frem konkrete forslag på forskningsprosjekter rettet mot store IKT prosjekter.

Til stede på møtet: Arne Fjerdrumsmoen, NTNU, Magne Jørgensen Simula/HIT/UiO, Torgeir Dingsøyr Sintef/NTNU, Kim Van Oorschot BI, Bjørnar Tessem UiB, Elisabeth Krogh Atkins, Nils Brede Moe Sintef/NTNU, Bjørn Andersen og Stein Mjøen Prosjekt Norge.

Det ble pekt på at ei slik fagklynge kunne være et godt tilskudd til eksisterende fagklynger innen IKT gjennom å arbeide konkret mot å få iverksatt forskningsprosjekt. Behovet for forskning er godt tilstede, men de fleste klynger ar fokuset på utveksling av eksisterende kunnskaper og erfaringer.

Etter en del erfaringsutveksling ble det bestemt at vi skulle arbeide videre med følgende tematikker:

  • Nyttestyring/gevinstrealisering, kopling til usikkerhetsstyring
  • Innhenting av prosjektdata for analyse (ex post, prestasjonsdata, osv.)
  • Bimodal utvikling (sette opp et prosjekt for ulike effekter gjennom ulike mekanismer, f.eks. innovasjon og kvalitet)
  • Nettverksanalyse av interessenter (gjerne koplet mot kontinuerlige leveranser, DevOps)
  • The tipping point of agile methods, hvor går man over en grense for kompleksitet/andre faktorer der smidig ikke lenger er egnet
  • Eksperimentbasert utvikling, kontinuerlige leveranser, osv.
  • Anvendelse av IKT for strategi- og forretningsutvikling i virksomheter

Prosjekt Norge vil presentere disse temaene på styremøtet førstkommende torsdag og be om støtte til å iverksette utredelse av mulige forskningsprosjekter.

Forutsatt tilslutning fra styret, så arbeider fagklyngen videre ut fra disse tematikkene og vil henvende seg til både næringslivet og etater for å invitere dem med inn i fagklyngen.