PMI-PUB 23. november Oslo,16.30 – 19.00 Bakkekroen Smestad

25 oktober, 2017

Stad Skipstunell: Kystverket har gjennomført en konseptutredning for bygging av verdens første skipstunell på Stad

Terje Andreassen er prosjektleder for prosjektet Stad skipstunnel. Kystverket har jobbet i 3 år med konseptutredning og planlegging av denne skipstunnellen. I nasjonal transportplan for 2018 – 2029 er Stad skipstunnel inkludert med en ramme lik kostnadsoverslaget på NOK 2,7 milliarder, og 1,7 milliarder ligger inne i første del av NTP, Nasjoal Transportplan. Dette vil kreve mye både av ansvarlig byggherre og gjennomføringsprosjektet.

 

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten, og målet med dette prosjektet er å sikre en tryggere seilas langs Stad for nyttetrafikk, turist trafikk og lokal skipstrafikk. Kystverket har levert en konseptutredning (KVU 2010)  som omhandler de 3 alternativene «Nullaltrnativet»,  dvs ingen tiltak eller forbedringer, «Liten Tunnel» for små fartøyer, og «Stor Tunnel», som kan klare Hurtigruta. Tunnellen har en lengde på 1700 meter, en høyde på 49 meter og bredde på 36 meter. Byggetiden er estimert til 3-4 år. Det er videre gjennomført kvalitetssikring etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet. Prosjektet er levert Samferdselsdepartementet og skal videre kvalitetssikres før det skal opp i Stortinget for endelig finansiering.

 

Terje vil fortelle oss hvordan et team har jobbet med konseptalternativene, designløsningene, hvordan kost estimeringen er foretatt og hvordan tidsplanen er utarbeidet. Videre er det spesielle risiki ved et slikt prosjekt som er utredet.

 Info og påmelding her