Denne hjemmesiden er ikke lenger i bruk.  Vennligst gå til vår nye side på:  www.prosjektnorge.no

Prosjekt - bibliotek

Gjennom forskning, utvikling av metoder og verktøy og annen kunnskapsformidling er det skapt store mengder informasjon om god praksis innen ulike aspekter av prosjektledelse. Mye av dette er åpent tilgjengelig, mens tilgang andre ting krever adgang via et bibliotek, medlemskap i en forening, osv. Slikt materiale er også vanskelig å få oversikt over og søke i. Dette “biblioteket” har som hesikt til å lettere å finne frem i dette materialet og der det er gjort en forhåndsfiltrering av stoff som er relevant. Her kan du bidra til å bygge denne oversikte ved å selve legge til artikler og annen relevant informasjon. 

Tidlige varselsignaler i prosjekter

Skal en utvikling kunne styres trengs det styringssignaler og evne til å respondere på disse. Denne håndboken forteller om hvordan en kan lete etter styringssignaler – eller tidlige varselsignaler – i forbindelse med prosjekter. …

Les mer

Modell for partnering

Partnering er en kontraktsmessig tilnærming til å utnytte kontraktspartnernes respektive styrker. Det er en proaktiv prosess for å integrere og optimalisere hver partners tjenester slik at man best kan nå forretningsmessige mål. …

Les mer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart - Temahefte

Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det er uklart hvem som skal motta resultatene, eller hvordan resultatene skal brukes? At du mangler et mandat og at målene som du har fått er diffuse og sprikende? …

Les mer

Bruk av modenhetsmodeller og indikatorer i styring av usikkerhet (delrapport)

Denne studien er gjennomført som en del av forskningsprosjektet "Praktisk styring av usikkerhet sett fra et eierperspektiv". …

Les mer

Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter

Rapporten tar for seg ulike tolkninger av ulike begrep innen usikkerhetsstyring og ulike prosesser som er beskrevet for usikkerhetsstyring. Uilke prosesser beskrives, og basert på disse etableres en generisk prosess/et generisk rammeverk for usikkerhetsstyring i prosjekter. …

Les mer

Usikkerhetsstyring i Statsbygg - kartlegging av erfaringer i 2008 og forslag til videre arbeid

Hensikten med denne rapporten er å dokumentere hvordan erfaringene med usikkerhetsstyring i Statsbygg har vært det siste året. Fire prosjekter har fungert som case for undersøkelsen, og vi har gjennomført gruppeintervju med hvert prosjekt samt telefonintervju med hver enkelt prosjekteier. …

Les mer

Levende usikkerhetsledelse - Institusjonalisering av metoder, modeller og mennesker

Studien er gjennomført som en del av forskningsprosjektet "Praktisk styring av usikkerhet sett fra et eierperspektiv". Hovedmålet med notatet er å sette en ramme for hva organisasjon, kultur, prosjekter, aktører og ikke-aktører har av betydning for forståelser knyttet til usikkerhetsstyring. …

Les mer

Uncertainty management in the Directorate of Public Construction and Property, Norway (Statsbygg). From an immature to mature actor

This paper deals with uncertainty management in projects that have been carried out by the directorate of public construction and property in Norway, called “Statsbygg”. …

Les mer

Opportunities in Projects and the Role of Project Owners

Dealing with uncertainty (risk) is a vital part of project management. Uncertainty includes threats and opportunities. Several research studies show that organisations focus notably more on threats than on opportunities, when it comes to managing uncertainty in their projects. …

Les mer