Hei Bakgrunn for PUS - Prosjekt Norge
PUS in english

Bakgrunn for PUS

Prosjekt som arbeidsform står sentralt i utvikling av det norske samfunn og næringsliv. Bak dette prosjektet står seks viktige norske samfunnsaktører som ser behovet av å forstå og utvikle hvordan man praktisk kan håndtere og styre usikkerhet. Aktørene er Statoil, Statsbygg, Telenor, Forsvaret, Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Sammen forvalter de en prosjektportefølje på ca 70 milliarder kroner årlig. Det er derfor helt sentralt at disse aktørene evner å styre sine prosjektporteføljer og enkeltprosjekter på en effektiv måte. Ikke minst er ny forståelse og innsikt i hvordan usikkerhet kan håndteres sentralt for å oppnå positive effekter og bedre styring.

Prosjekter er beheftet med operasjonell usikkerhet (usikkerhet knyttet til selve prosjektgjennomføringen, eksempelvis omfang, størrelse, mengde, lengde og valg av tekniske løsninger og prisnivå på valgte kvaliteter) og usikkerhet som skyldes påvirkning fra omgivelsen (ytre usikkerhet, eksempelvis politiske beslutninger, konkurranse fra andre prosjekt, svingninger i marked, globale trender med mer). Håndtering av operasjonell usikkerhet finnes det per i dag tilstrekkelig med kunnskap og verktøy for å håndtere. Det er derimot nødvendig å skape ny kunnskap og bevisstgjøring om hvordan den ytre usikkerheten kan håndteres og styres.

Figuren under illustrerer vårt utgangspunkt i dette prosjektet; usikkerhetsledelse og usikkerhetsstyring/håndtering. Prosjektene kan bli bedre rustet til å produsere relevante resultater for prosjekteier ved å sette usikkerheten i sentrum (Kreiner, 1995). For å oppnå dette vil vi i dette forskningsprosjektet ha en bred faglig tilnærming. Forskningsprosjektet vil ta utgangspunkt i deltakerorganisasjonenes behov for ny kunnskap, metode og teori innen området ledelse og styring av usikkerhet i prosjekter.

pus.gif

Det vil imidlertid være store samfunnsmessige gevinster å hente fra dette prosjektet gjennom at ny kunnskap setter standard for fremtidens beste praksis for styring av prosjekter.