Hei Telenor - Prosjekt Norge
PUS in english

Telenor

PUS i Telenor

Telenor har gjennom sin deltagelse i NSP (Norsk Senter for Prosjektledelse) vært en av initiativtagerne til forskningsprogrammet ”Praktisk styring av usikkerhet i prosjekter fra et eierperspektiv” (PUS) som har fått innvilget støtte fra Forskningsrådet (ca. 10 mill) og som Statoil leder. Telenor ga tilsagn om å støtte prosjektet med Kr. 100.000 pr år 2007-10 i tillegg til en egeninnsats på Kr. 1.8 mill (egne timer)

Vår deltagelse i PUS gjorde at vi fikk hjelp av akademia og deltagende selskaper til å få kvalitetssikret vår eksisterende metodikk og prosess for risikostyring ,fikk innspill til forbedringer og innspill til hvordan vi best kan ”spre” denne kulturen i resten av organisasjonen.

Hensikten med programmet var for Telenor å få implementert en kultur der risikostyring er en like naturlig del av prosjektkulturen som tid , kost og kvalitet. Dette gjelder prosjektet, styringsgruppe, investeringsbeslutning, prioritering og gevinstoppfølging. Med dette som utgangspunkt ble mandat for PUS i Telenor utarbeidet. Med risikostyring mener vi å maksimalisere sannsynligheten og konsekvensene av positive hendelser og minimalisere sannsynligheten og konsekvensene av negative hendelser.

I Telenor ble arbeidet organisert i et tverrorganisatorisk delprosjekt som fulgte opp usikkerhetsrelaterte aktiviteter i hele organisasjonen og søkte å forsterke og trekke synergier av disse aktivitetene med henblikk på å nå hensikten over. Med i delprosjektet var Helge Marheim, Torodd Olsen, Rolv Hauge og Kittil Skogen (PL).

 

Metodikk og verktøy:

Metodikk og verktøy

Leveransene under metodikk og verktøy er en oppsummering av de fokusområder PUS i Telenor har arbeidet med:

  1. Etablere "as is"/ status i organisasjonen ved oppstart av PUS samt et målbilde
  2. Praktisk "tidlig varslings konsept - (Masteroppgave) - Helsesjekk: Helsesjekk er utviklet i samarbeid med sintef/PUS sentralt og skal være et bidrag til prosjekters identifsering av risko. Vha questback tilbakemelder alle i kjerneteam anonymt sine opplevelse av 8 temaer - 20 spørsmål - Dette gjøres hver 4. uke og resulaterer i en rapport til Prosjektleder/Risk manager som viser det enkelte resultat, men også utviklingen over tid. Ideen er at det skal gi øket informasjon som kan benyttes til å spisse risikoanalyse/identifiserings arbeidet. Lenke til presentasjon
  3. Innføring av en definert metode for risikostyring i prosjekt: Konkrete og detaljerte krav til risikostyring for strategiske (store) prosjekter ble testet ut i et stort prosjekt i  2008 og besluttet innført for store prosjekter i 2009. PUS i Telenor fulgte denne piloten og gjennomførte bla. en QB for vurdering av konseptet. Konseptet er skalert ned til nå å omfatte alle prosjekter i Telenor. Beskrivelse av prosessen finner du her.  
  4. Fokus på Prosjekteierens rolle i risikostyringen (ref. - fra et eierperspektiv): Bakgrunnen for etableringen av PUS var usikkerhetsstyring i et eierperspektiv. Dette fordi vi ønsket at risikostyringen skulle få fokus utover prosjektgruppen (altså risiko knyttet til tid, kost og kvalitet) og prosjektperioden - altså også risiko knyttet til gevinstuttak (forretningsmessig risiko) og drift (operasjonell risiko). PUS i Telenor har derfor vært betydelig involvert i utarbeidelsen av nytt konsept for eierstyring av prosjekter i Telenor Norge.  Lenke til presentasjon.
  5. Kvalitetssikring av Telenors opplæring på Risiko / eierstyring
  6. Bruk av Porteføljestyringsverktøyet Artemis A7 i oppfølgingen av risiko i prosjektporteføljen

   

Kultur og tankesett 

En av utfordringene våre er å se dette som en helhet og å gjøre det forståelig for hele organisasjonen som naturlige begreper. Prosjektarbeid er risikoarbeid og det å drive forretning er risikoarbeid. Det er derfor ikke noe kun fagmiljøene må ha et forhold til.

Lenke til en figur (illustrasjon)

En annen utfordring er hvorvidt vi skal ha Risikostyring som en kjernekompetanse i Telenor eller om vi skal leie inn ressurser og bruke eksterne konsepter.

Hvordan kan vi få fortsatt fokus på risikostyringen - ikke bare i prosjektperioden , men i et livsløpsperspektiv? Hvordan kan vi videreutvikle vår porteføljestyringsprosess og porteføljeverktøyet A7 til å få enda bedre grep på risikoen knyttet til våre investeringer?

PUS prosjektet avsluttes sommeren 2010 og det har hjulpet oss til å sette fokus på disse områdene. Arbeidet med disse spørsmålene vil imidlertid fortsette og vi vil derfor etablere et risikoforum med dette formålet.

 

Telenor og PUS - arkiv: Klikk her.