Hei Terminologi - Prosjekt Norge
PUS in english

Terminologi

Vi har i sammenstilt de viktigste begrepene innen usikkerhet, usikkerhetsstyring og usikkerhetsledelse med utgangspunkt i teorien. Det som i norsk terminologi kalles usikkerhet er ofte omtalt som risk i engelskspråklig litteratur. Risk Management er et sentralt begrep i internasjonal litteratur. I norsk litteratur benyttet både risikostyring og usikkerhetsstyring. Her har vi oppsummert hvordan PUS prosjektet ønsker.

Begrep - Norsk

Betydning

Usikkerhet

Mangel på informasjon, kunnskap og kontroll over et fremtidig saksforhold.

Risiko

Negativ side av usikkerhet, og er gitt ved sannsynligheten for og konsekvensene av negative hendelser.

Muligheter

Positiv side av usikkerhet, og er gitt ved sannsynligheten for og konsekvensene av postivie hendelser.

Usikkerhetsanalyse

Prosess med systematisk bruk av informasjon for å estimere/forstå usikkerheten.

Usikkerhetsstyring

Identifisere, analysere og håndtere usikkerhet i prosjektet, og implementere forbedringstiltak (Forsvaret og Telenor).

Mulighetsstyring

En kontinuerlig prosess for å identifisere, analysere og følge opp usikkerheter som kan ha positiv innvirkning på prosjektet.

Risikostyring

Kontinuerlig prosess for å identifisere, analysere og følge opp usikkerhet som kan føre til negative konsekvenser for prosjektet, ved å implementere tiltak for å unngå risiko.

Usikkerhetsledelse

En organisasjons kultur (overbevisning, verdier og oppførsel), prosesser og strukturer som er rettet mot å realisere mulige gevinster og unngå eller begrense tap (ISO/TMB, 2006).

Prosjekteier

Prosjekteier er den juridiske personen som har eieransvaret og eierrettighetene til prosjektet, og som i utgangspunktet bærer risikoen for prosjektets kostnader og bruksverdi (Eikeland, 1999).

Estimatusikkerhet

Et uttrykk for variabilitet i størrelser, som skyldes mangel på informasjon, kunnskap og kontroll over fremtidige størrelser.

Hendelsesuiskkerhet

Hendelsesusikkerhet er knyttet til hendelser, situasjoner som enten oppstår eller ikke oppstår (Statens Vegvesen, 2005), og er beskrevet ved sannsynligheten for at en hendelse inntreffer multiplisert med konsekvens av hendelsen hvis den inntreffer.

Usikkerhetskultur

Hvilken holdning prosjektet ønsker å ha til usikkerhet (Forsvaret, 2001).


Når det gjelder begrepet usikkerhet er det presentert to ulike tilnærminger. For det første defineres usikkerhet gjennom mangel på informasjon, viten, og kontroll over en fremtidig situasjon. For det andre sies det at usikkerhet består av både risiko og muligheter, som igjen defineres som sannsynligheten for at det skal inntreffe en hendelse multiplisert med konsekvensen av hendelsen (positiv konsekvens er mulighet, mens negativ konsekvens er risiko). Dette er det siste som ofte beskrives gjennom uttrykket hendelsesusikkerhet, altså en hendelse som kan inntreffe, og som kan skje eller ikke skje, og som kan ha ulike utfall.

Estimatusikkerhet eller variabilitet benyttes ofte for å beskrive usikkerhet i kostnadsestimater og tidsestimater, altså det at ulike årsaker gjør at en ikke vet hva ting koster eller hvor lang tid ting tar. Hillson forklarer sammenhengen mellom risiko og usikkerhet ved at risiko kan sies å være aleatorisk, mens usikkerhet kan beskrives som epistemisk. Hillson legger følgende i disse begrepene (Hillson 2004):

  • Aleatorisk - risiko er en hendelse hvor et sett av mulige utfall er kjent, og sannsynligheten for hvert utfall kan måles eller estimeres, men det presise utfallet i et enkelt tilfelle er ikke kjent på forhånd.
  • Epistemisk - usikkerhet er relatert til mangel på kunnskap om mulige utfall, inkludert både deres natur og tilknyttede sannsynligheter. En usikkerhet er derigjennom en ukjent hendelse fra et ukjent sett av mulige utfall.

Ut fra de tolkninger av begrepene usikkerhet, risiko og muligheter som er presentert her, kan en si at usikkerhet kan gi seg utslag både gjennom variabilitet og hendelser. Usikkerhet anbefales tolket som følger (Andersen 2005):

Usikkerhet - mangel på informasjon, kunnskaper og kontroll over et aktuelt saksforhold.

En tendens i prosjektmiljøet er at flere ikke lenger ser på usikkerhet som bare risiko. Fokus på muligheter er blitt mer sentralt, og dermed vektlagt. Et eksempel på dette er Chapman og Ward. I 1997 skrev de boken Project Risk Management. Denne boken fokuserer, som tittelen tilsier, på risiko i prosjekter og risikostyring (Chapman og Ward 1997). I 2003 hadde de forandret litt på denne oppfatningen, og skrev som nevnt tidligere artikkelen "Transforming project risk management into uncertainty management" (Ward og Chapman 2003). Forfatterne poengterer her at risikostyring begrenser mulighetene til prosjektstyring og at det er essensielt med et videre perspektiv på dette synet. J. Dowie ville i sin artikkel "Against Risk" "kvitte" seg med begrepet risiko og heller kun bruke ordet usikkerhet (Dowie 1999). Han mente at risiko ikke er et nødvendig begrep lengre. Dette er ikke Ward og Chapman enig i. Som nevnt tidligere hevder de at risiko og muligheter er viktig og essensielt i usikkerhetsstyring, men også at usikkerhetsstyring er mye mer enn dette. Systematisk identifisering, håndtering og planlegging er også viktige faktorer. Det er viktig å utforske og forstå hva roten til usikkerhetselementene, før en prøver å styre dem. De fleste prosjektledere ser det som nødvendig å håndtere usikkerhet igjennom hele prosjektet (Ward og Chapman 2003).

I artikkelen "Key points of contention in framing assumtion for risk and uncertainty management" tar for seg forholdet mellom vanlig praksis og best praksis (Chapman 2006). Chapman prøver i denne artikkelen å få satt fokus på at det er stor forskjell på best praksis og hva som ofte blir gjort i prosjekter. Han retter fokus mot at muligheter i et prosjekt ofte blir oversett, og på risiko i et prosjekt fremdeles har størst prioritet (Chapman 2006). Enkelte prosjektledere velger, i følge Kutsch og Hall, å ikke fokusere på usikkerhetene i et prosjekt. Det kan være mange årsaker til dette, en av de kan være at de er redde for hvordan forskjellige interessenter vil reagere (Kutsch og Hall 2005). Tradisjonelt i prosjektledelsesmiljøer er det brukt statistikk og andre matematiske metoder å analysere/beskrive usikkerheten, men i de siste årene har det også blitt mer fokus på hvordan hodet påvirkes. Folk må være bevist på hva som menes med usikkerhet, og viktigheten av å sette usikkerhet på agendaen blir stadig tydeligere. Det finnes mest litteratur på det med risikostyring, men tendensene viser at fokus flyttes mer og mer over på styring av usikkerhet.

Slik risiko og muligheter er definert er det knyttet til hendelser, altså aleatorisk usikkerhet, ifølge Hillson (Hillson 2004). Risiko og muligheter er anbefalt tolket som følger:

Risiko er negativ usikkerhet, og gitt ved sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse.

Muligheter er positiv usikkerhet, og gitt ved sannsynligheten for og konsekvensen av en ønsket hendelse.

Da gjenstår den siden av usikkerhet som Hillson betegner som epistemisk (Hillson 2004), eller som også betegnes som variabilitet/estimatsusikkerhet. Estimatusikkerhet anbefales brukt som følger:

Estimatusikkerhet - et uttrykk for variabilitet i størrelser, som skyldes mangel på informasjon, kunnskap og kontroll over fremtidige størrelser.

Usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring er andre begrep som er diskutert i dette kapitlet. Disse begrepene er det generelt mer enighet om. Følgende brukes i denne rapporten om usikkerhetsanalyser, usikkerhetsstyring og usikkerhetsledelse:

Usikkerhetsanalyser - prosess med systematisk bruk av informasjon for å estimere/forstå usikkerhet.

Usikkerhetsstyring - identifisere, analysere og håndtere usikkerhet.

Usikkerhetsanalyser vil være aktiviteter som hører hjemme på prosjektnivå. Usikkerhetsstyring vil dels være aktiviteter som hører hjemme på prosjektnivå, men også aktiviteter som hører hjemme på prosjekteiernivå. Usikkerhetsledelse vil oftest være knyttet til definering av prinsipper, utvikling og implementering og knyttes til prosjekteiernivå. Det å motivere, inspirere til å jobbe med usikkerhet i teamet på prosjektnivå kan omtales som usikkerhetsledelse på prosjektnivå.

Usikkerhetsledelse på prosjekteiernivå - en organisasjons kultur (overbevisning, verdier og oppførsel), prosesser og strukturer som er rettet mot å realisere mulige gevinster og unngå eller begrense tap

Usikkerhetsledelse på prosjektnivå - motivasjon og inspirasjon av prosjektlederteam slik at usikkerhet identifiseres, analyseres, dokumenters og styres gjennom prosjektforløpet.