Hei Usikkerhet, risiko og muligheter - Prosjekt Norge
PUS in english

Usikkerhet, risiko og muligheter

Usikkerhet er benyttet på ulike måter i ulike felt, men det har noe å gjøre med prediksjon av fremtidige hendelser, fysiske målinger som allerede er gjort eller det ukjente (Wikipedia 2007).

Innen fagområdet prosjektledelse finnes det mye litteratur som omtaler emnet usikkerhet/risiko i prosjekter. En mye brukt definisjon på usikkerhet er (se blant annet Kristensen og Kreiner 1991, Husby et al. 1999 og Statens Vegvesen 2005):

Usikkerhet er differansen mellom den informasjonen som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den informasjonen som er tilgjengelig på tidspunktet for beslutningen.

Mangel på informasjon er altså et aspekt av usikkerhet. En ganske vanlig forståelse av usikkerhet er at det dreier seg om mangel på nødvendig viten (Austeng et al. 2005-1). Usikkerhet kan også defineres som manglende kunnskap om parametere som er karakteristiske for objektet som modelleres/analyseres eller effekten av parametrene på objektet som analyseres/modelleres (Telenor 2005). Mangel på kunnskap er dermed et annet element av usikkerhet (Vatn 2006). Er så all usikkerhet borte dersom en har all informasjon, viten og kunnskap om en situasjon/et prosjekt? I en slik situasjon vil det fortsatt kunne skje noe uventet/ukjent. En mangler i tillegg til informasjon og kunnskaper også kontroll over det aktuelle saksforholdet (Andersen 2005). Om en har all viten, kunnskap og informasjon vil det fortsatt kunne være usikkerhet i prosjektets omgivelser som vil kunne påvirke og som en ikke har kontroll med (Jordanger 2005). I tillegg til informasjon, viten og kunnskap består dermed usikkerhet av noe ukjent/uforutsigbart samt det at verden og samfunnet rundt prosjektet er i forandring/utvikling.

Risiko er definert som en usikker hendelse eller tilstand som, hvis den inntreffer, har en positiv eller negativ effekt på et prosjekts mål (PMBOK 2004). Risiko kan derigjennom sies å være en kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensene av hendelsen (ISO 16085 2006).

For å kunne påvirke usikkerhet er en avhengig av å ha en mening om hvor årsakene til usikkerhet ligger, og hva som genererer disse årsakene. Det finnes mange måter å kategorisere usikkerhet på. Det er vanlig å skille mellom kontekstuell og operasjonell usikkerhet.

  • Kontekstuell usikkerhet - usikkerhet knyttet til prosjektets omgivelser, naturen og prosjektets grunnbetingelser. Disse er helt eller for en stor del utenfor prosjektets kontroll.
  • Operasjonell usikkerhet - usikkerhet knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet og til de faktorer som prosjektet har en stor del av kontrollen over.

Austeng innfører i tillegg følgende kategorier:

  • Konseptuell usikkerhet - usikkerhet knyttet til selve analysen og tolkningen av resultatene fra analysen.
  • Scenariell usikkerhet - usikkerhet knyttet til stabiliteten til målene eller beslutningskriteriene i prosjektet. Alle disse forholdene kan bli radikalt endret i prosjekter med lang tidshorisont.

Rolstadås og Johansen (Rolstadås og Johansen 2008) introduserer nivåer av prosjektusikkerhet, se Figur 2?1. Operasjonelle usikkerheter er relatert til interne forhold i prosjektet. Strategisk usikkerhet er fremtidige virkninger på fortjeneste, innvirkning av uheldige forretningsbeslutninger, feilaktig implementering av beslutninger eller manglende mottagelighet for industrielle endringer (Rolstadås og Johansen 2008). Oftest er det fokusert på å styre operasjonelle usikkerheter. Kontekstuelle usikkerheter er oftest neglisjert (Rolstadås og Johansen 2008).

image003.gif